$left
$middle

Allmänt

Allmäna krav och riktlinjer för park- och grönytor som alltid ska följas och tas i beaktning.

Krav

Ta platsen i beaktning när växter ska väljas

Välj växter och arter efter ändamål och med hänsyn till ståndort på platsen för att minimera onödiga driftskostnader. Växter reglerar vattenflöden och minskar översvämningar; de sänker även stadens temperatur. Planera för insektskorridorer och andra biologiska världen. Tänk på växternas utveckling på platsen. Hur ska platsen se ut i sitt färdiga uttryck?

Principer för beskärning

Dokumentet utgör ett underlag i det dagliga arbetet och i dialogen med Malmöborna, men ska även användas som stöd i planeringen och i valet av nya träd och buskar. Dokumentet togs fram av dåvarande gatukontoret 2006.

Ledning och kablar vid projektering

Vid projekteringen ska ledningar och kablars läge beaktas. Minimiavstånd från träd till ledningar/kablar ska samrådas med respektive ledningsägare.

Räkna med ett avstånd på minst 3 meter från träden till ledningarna.

Mer information finns under:

Växter vid lekplatser

Allergena eller giftiga växter ska inte användas på lekplats.

Garantiskötsel

Vad som ska ingå i garantiskötsel ska projektledaren diskutera med fastighets- och gatukontorets park- och gatumiljöenheten och upphandling och entreprenadenheten.

Val av omfattning av garantiskötsel i entreprenaden grundar sig på vad som ger bäst kvalitet och som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för Malmö stad.

Ansvar för vinterväghållning tillfaller driftsentreprenören direkt efter slutbesiktning.

Krav på skötselmoment under färdigställande och garantitid enligt mall för AMA Anläggning 17 Mark

Växtbäddar och buskage

Växtsamhällen ska ge naturupplevelser och skydd för fåglar och djur året runt. Genom att satsa på buskar lockar vi tillbaka småfåglar till staden, de behöver fredande platser som låga buskage att bo och vistas i.

Riktlinjer

Garantiskötsel

Generellt bör garantiskötseln omfatta all skötsel.

Renhållningsmoment så som renhållning av markbeläggningar och vegetationsytor, tömning av skräpkorgar, askfat och hundlatrinkärl bör tillfalla driftsentreprenören direkt efter slutbesiktning.

För projekt som genomförs genom avrop på ramavtal bör garantiskötsel hanteras av upphandlad skötselentreprenör förutom vinterväghållningen. Andra lösningar för garantiskötseln kan förekomma. Små ytor kan eventuellt läggas in i funktionsentreprenaden för drift- och underhåll direkt efter slutbesiktningen.

Kontaktinformation

Gisela Svedberg

Titel:
Landskapsingenjör
sv