$left
$middle

Träd

Träd gör stor nytta för vår stad och dess invånare. Träden renar vår luft, skänker skugga vid värmeböljor, fångar regnvatten vid skyfall, tar upp och lagrar in koldioxid och utgör boplats för många fåglar och insekter. De ger oss också en grön och skön miljö för rekreation.

Krav

Rottillgänglighet

Träd ska ha tillgång till minst 30 m3 rottillgängligt substrat (matjord, skelettjord eller öppna bär-/förstärkningslager) om de står i avgränsade planteringsytor.

Där det finns sammanhängande planteringsytor ska träden ha minst 20 m3 rottillgänglig volym.

Sammanhängande ytor och en större volym ska eftersträvas.

Det är av hög prioritet att ha en god tillgång till träd i vår stadsmiljö. Därför kan i undantagsfall en mindre volym användas efter noga överväganden gällande val av art och växtbäddslösning.

Mer information om krav för rottillgänglighet

Placering i förhållande till stadselement

Trädens placering i förhållande till ledningar, belysning, skyltar och trafiksignaler ska kontrolleras och jämföras med trädens uppskattade framtida höjd och bredd på den aktuella platsen.

Tänk på att träd som står på en växtplats med begränsat rotutrymme oftast blir mindre än träd som står på en plats med bra förutsättningar.

I varje enskilt fall ska det göras en bedömning av om träden kan orsaka skada eller olägenhet och om dessa risker går att hantera med rimliga insatser genom beskärning av träden.

Tillräcklig substrat-volym

Trädrötter söker sig dit de hittar bäst förutsättningar avseende vatten- och näringstillgång samt för gasutbyte. Ju mindre utrymme trädet får desto viktigare är det att kontrollera; att trädet får tillräcklig substrat-volym för rötterna samt att substratet uppfyller artens specifika krav.

Avstånd till gång- och cykelbanor

Avstånd till gångbana, cykelbana, kombinerad gång- och cykelbana ska vara minst 1 meter från trädets centrum. Avstånd till gata ska normalt vara minst 1,5 meter från trädets centrum.

Träd som står vid gata måste kunna stammas upp till fri höjd, 4,7 meter. Därför bör stora träd väljas för att förhållandet mellan krona och stam ska upplevas proportionerligt. Alternativt kan träd med smal krona väljas.

Avstånd till byggnader

Illustration som visar minimimått vid placering av träd vid byggnader.

Illustrationen visar minimimått. Avsteg/minskning av minimimåtten kan göras endast efter ytterst nogsamt övervägande av trädart.

Avstånd från träd till byggnad ska normalt vara minst 5 meter. I de fall då det inte finns möjlighet att placera trädet minst 5 meter från byggnad ska trädets placering prövas med utgångspunkt från platsens förutsättningar och trädets framtida utbredning.

Riktlinjer

Träd i stadsmiljöer

I täta stadsmiljöer är det en fördel att placera träd i grupper för att skapa goda förutsättningar för trädens etablering och vitalitet.

Formklippta och hamlade träd

Formklippta och hamlade träd är dyra att förvalta och de bör därför endast användas där de ger ett mervärde som kan motivera den dyrare kostnaden för förvaltning.

De bör inte användas i nära trafikerade ytor. Klippningen av träden innebär en dålig arbetsmiljö för skötselpersonalen. Arbete nära trafikerade ytor innebär ofta störningar i trafiken.

När formklippta träd används ska kronans framtida bredd och höjd anges.

Kontaktinformation

Patrick Bellan

Titel:
Ekolog
sv