$left
$middle

Buskar

Buskar är viktiga stadsbyggnadselement. Solitära buskar, sammanhängande buskage och klippta häckar skapar olika karaktärer åt stadsrum och parker.

Krav

Solitära buskar

Buskar som används som solitärer ska fungera som blickfång och smycke. Solitärer ska kunna utveckla arttypiska egenskaper vad gäller blomning, växtsätt, bladverk, fruktsättning mm.

Friväxande buskage

Friväxande buskar.

Friväxande buskar i Hammars park.

Friväxande buskage ska vara rumsbildande och skapa lä och skydd för såväl människor som djur.

Formklipa häckar

Formklippta häckar ger stadsrum en tydlig och grön rumsavgränsning och ska användas i finparker och på välbesökta platser.

En fri zon på minst 0,8 m längs alla sidor ska finnas för att häcken ska kunna klippas.

Gestaltning, planering och projektering

Vid gestaltning, planering och projektering gäller följande:

  • Artvalet ska anpassas till platsens specifika ståndortsförhållanden
  • Växtsubstrat och volym ska anpassas till valda arter
  • Kombinerade busk- och trädplanteringar ska ha samma växtbäddsdjup där växtbädd med fullt djup ska eftersträvas
  • Buskar ska inte skymma i korsningspunkter och vid utfarter. Hänsyn ska tas till belysning, skyltar, trafiksignaler mm.
  • Buskar ska vid slutlig storlek inte inkräkta på framkomlighet för gående, cyklister och bilar.

Allmänna val på buskar och artval

Går att hitta i dokumentet Principer för bekärning.

Särskilda krav på buskar och växtbädd

Går at hitta under AMA-mallar.

Placering av buskplantering

Vid placeringen av buskplantering ska hänsyn tas till siktlinjer i korsningar och vid utfarter, se vidare i VGU.

Hänsyn ska tas till belysning, skyltar, trafiksignaler mm.

Trygghet

Trygghetsaspekten ska tas i beaktande.

Buskar på släntar

Om buskar används på slänter, exempelvis vägslänter där lutningen är brantare än 1:3, ska ytorna täckas med duk.

Riktlinjer

Fastighetsgränser

Inga buskar ska sättas i direkt anslutning till fastighetsgräns.

Vid fastighetsgränser bör inga spridningsbenägna eller invasiva arter användas.

Buskar vid lekplatser eller barnmiljöer

Buskar som används på lekplatser eller i miljöer där barn vistas bör vara tåliga, lekvänliga, rumsbildande och skydda från sol/vind. För att skydda växterna från slitage och markkompaktering bör etableringsskydd med överliggare och kraftigare nät användas.

Marktäckningsduk vid etablering

För snabb och säker etablering bör marktäckningsduk användas. Främst i större sammanhängande planteringar och planteringar på branta slänter.

Trygghet

Trygghetsaspekten ska tas i beaktande.

Projektering av buskage intill gång- och cykelvägar i parkmiljö

Vid projektering av buskage intill gång- och cykelvägar i parkmiljö är det lämpligt med en remsa klippt gräs mellan dessa för att säkerställa framkomlighet för trafikanter.

Släntlutning

Släntlutning bör vara max 1:3 för att planteringen ska kunna skötas rationellt.

Häckar som kräver regelbunden beskärning

En formklippt häck.

En formklippt häck. Foto: Anne Richthoff

Häckar som kräver regelbunden beskärning typ formklippta häckar bör undvikas eftersom det leder till en betydande ökning av driftkostnaderna.

Formklippta häckar kan dock förekomma som ett gestaltningsinslag.

Kontaktinformation

sv