$left
$middle

Gräs

Kortklippta gräsmattor är skötselintensiva och har låg biologisk mångfald. Dessa ytor ska i första hand anläggas där de används som vistelseytor för människor eller hundrasting. På övriga arealer bör man, där platsen tillåter det, anlägga grönytor med lägre skötselintensitet, högre biologisk mångfald och med fler ekosystemtjänster såsom ängsytor eller andra typer av planteringar.

Ängar

Ängsytor har låga skötselkrav och bidrar till hög biologisk mångfald. Typ av äng och ängsskötsel ska anpassas till arealens förutsättningar, ståndort och syfte. Om en äng ska anläggas är det viktigt att använda ängsfröblandningar med regionalt naturligt förekommande arter.

Krav

Anpassning till skötsel för ängsytor

Ängsytor ska anpassas till maskinell skötsel.

Gräslister

Längs GC-vägar som har behov av en gräslist ska listen vara minst 0,7 meter bred.

Vägslänt

Om vägslänten gräsbesås ska det ske med sprutsådd.

Växtbädd och grässorter för gräsytor

Lutning på gräsytor och slänter

Riktlinjer

Ängsplanteringar

Fleråriga ängsplanteringar är att föredra vid permanenta anläggningar, medan ettåriga ängsplanteringar kan användas som tillfälliga smycken i staden.

Omläggning av kortklippta gräsmattor till äng

Vid omläggning av kortklippta gräsytor till ängsytor kan det vara aktuellt att komplettera med ängsarter för att påskynda ängsetableringen. Komplettering kan ske men sådd eller pluggplantor. Utvecklingen ska följas upp under minst en växtsäsong. Om blommande växter och örter inte får en bra etablering ska ytan kompletteras med ängsväxter.

Test och utveckling

För att öka biodiversiteten i befintliga gräsmattor eller ängsytor med låg biologisk mångfald finns en rad åtgärder att ta till förutom olika skötselmetoder.

Nedan följer ett antal exempel:

  • att plöja och fräsa cirklar eller rektanglar som är minst 2m2. Dessa ytor kan sås med en blandning av ett- och fleråriga ängsblommor
  • att plöja eller schakta av grässvålen på mindre ytor inom en större yta. Detta dels för att vissa insekter trivs i bar jord och sand och dels för att störa marken, vilket i sin tur kan leda till en ökad biologisk mångfald
  • att lägga till i utkanten av en äng stockar eller död ved, vatten och värdväxter. att klippa stigar, cirklar och picknicksmöjligheter för att minska slitage och öka upplevelse.

Kontaktinformation

sv