$left
$middle

Lutningar och avvattningar

Krav

Samtliga ytor

Avvattning får inte ske till annans mark.

Vid projektering inom befintliga miljöer ska konsulten alltid kontrollera att befintlig avvattning fungerar.

Tillgänglighetsanpassat övergångsställe där avrinningen inte fungerar. Vattnet rinner ner på övergångsstället.

Tillgänglighetsanpassat övergångsställe där avrinningen inte fungerar. Speciellt besvärligt blir detta på vintern.

Nyanläggning

Vid nyanläggning gäller nedan ställda krav, vid ombyggnad ska dessa värden eftersträvas. Avsteg förankras omgående med projektledaren.

Ytor/lutningar

Lutning

Tvärfallet

Längslutningen

Körbanor (raksträcka)

≥ ≤

2% - 4%

Normalt: 2.5%

≥ 0,5% i rännsten

≥ 0,7 i öppen ränndal

Körbanor (skevande horisontalkurva)


2,5% - 5,5%


Cykelbanor


≤ 2,5%

≤ 4% (*)

Kombinerade gång- och cykelbanor


≤ 2%

≤ 4% (*)

Gångytor


≤ 2%

≤ 2% (*)

Torg

≤ 2%Ramper avseende tillgänglighetsanpassning


0% eller minimal för avvattning ska fungera

≤ 5%

Övriga hårdgjorda ytor t.ex. refuger, sidoomården2% - 4%

Om möjligt ≤ 2.5%

Gräsytor större

≥ 1%Gräsytor mindre

≥ 2%Gräsytor i slänt inom grönområde

≥ 1:3Planteringsytor i slänt

≥ 1:4Vägslänter (enligt VGU RV50)

I innerslänt ≥ 1:3

I ytterslänt ≥ 1:2(*) Lokala avsteg kan accepteras om topografin så kräver (exempelvis viadukter, broar)

Riktlinjer

Körbana/körbara ytor

Linjeavvattning bör i största mån undvikas där det förekommer tung trafik. I det fall detta är oundvikligt ska denna dimensioneras och förankras utifrån rådande trafiksituation.

Cykelbanor

På en separerad gång- och cykelbana med ensidigt fall ska cykelbanan ligga på den lägre delen, d v s vattnet ska avvattnas från gångytan mot cykelytan.

Grönytor och vägslänter

Avvattning mot träd och buskar från hårdgjorda ytor bör undvikas med tanke på saltning vintertid.

Kontaktinformation

Pajtim Sulejmani

Titel:
Ingenjör
sv