$left
$middle

Betong

Krav

Platsgjuten betong

Platsgjuten betong är speciellt lämpad till hårt trafikerade ytor eller andra utsatta ytor. Platsgjuten betong kan även användas som ett gestaltningselement. Det är viktigt att se till att undvika framtida grävningar i ytan.

För att få hållbara gatuanläggningar får inte ytan trafikeras för tidigt. Detta ska man ha i beaktande vid val av beläggning. Trafikering får inte göras förrän beläggningens tryckhållfasthet uppgår till minst 20 MPA. Detta innebär att gatan ska vara avstängd under hela härdningsförloppet, riktvärde beroende på temperatur är ca 7-14 dagar.

Beläggningar i betong eller fogade med betong får inte utföras vid temperaturer lägre än + 5° C.

Betongmarksten och plattor

I det fall betongmarkstenar ska trafikeras ska dessa läggas i förband och/eller bestå av låsande stenar.

För betongmarksten gäller:

  • Betongmarksten ska uppfylla fodringarna enligt SS-EN 1338.
  • Frostresistensklass ska vara klass 3.
  • Nötningshållfasthetsklass ska vara klass 4 för körbara ytor, övriga ytor klass 3.

För betongmarkplattor gäller:

  • Betongmarkplattor ska uppfylla fodringarna enligt SS-EN 1339.
  • Måttavvikelse, diagonal måttavvikelse, frostresistensklass ska vara klass 3.
  • Nötningshållfasthetsklass ska vara klass 4 för körbara ytor, övriga ytor klass 3.
  • Klass för brottlast ska vara klass 250 för körbara ytor, övriga ytor 140.

Sten- och betongmaterial i refuger

För sten- och betongmaterial i refuger och övriga ej trafikerade och svårskötta ytor ska fogmaterialet göras ogräshämmande för att undvika ogräs.

Högtrafikerade ytor

Betongmarksten får ej användas på högtrafikerade ytor, d.v.s trafikklass 5 och därutöver, utan att en speciell utredning utförs.

Busshållplatser

Betongmarksten ska inte användas på busshållplatser på grund av skador från vridningsrörelser.

Kontaktinformation

sv