$left
$middle

Grus

Krav

Överbyggnader för grusgångbanor, ridstigar och otrafikerade grusytor ska dimensioneras enligt överbyggnadstabellen.

Standardslitlager på grusgångar

Ingen singling med makadam 2-4 mm ska göras som slitlager på grusgångytor. Som standardslitlager på grusgångar använder vi 0-5 mm rödsvart tvättad stenmjöl med en kvarvarandemängd på ”2 mm sikten” som ska vara minst 70%. På ej tvättad stenmjöl ställs istället krav på fillerhalten (<0,063 mm) som ska ligga mellan 5-15 vikt-%.

Stenmjöl som slitlager

När stenmjöl läggs som slitlager är det viktigt att vattning av materialet görs så att det uppnår sin optimala vattenkvot vid packning av materialet.

Optimal vattenkvot för stenmjöl är 8-12 %.

Avledning av dagvatten

För avledning av dagvatten från befintliga bebyggelseområden inom områden med kombinerat avloppssystem, ska grusade ytor bevaras så långt som möjligt.

Riktlinjer

Förslag på överbyggnader för grusvägar, grusparkeringsplatser, bollplaner och boulbanor.

Material

Grusvägar

Grusparkering

Bollplaner

Boulebanor

0-570


0-8


50


70

0-16

70


40

40

0-40

100

80

80

80

0-90

400

270

210

210

Totalt:

570

400

400

400

Kontaktinformation

sv