$left
$middle

Överbyggnader

En överbyggnad består av olika lager av material som läggs på varandra. Längst upp är terrassen.

Krav

Dimensionering av överbyggnader

Det är respektive projektörs ansvar att dimensionera överbyggnaden från och med Trafikklass 2. För gång- och cykelbanor, p-platser och Trafikklass 1 ska överbyggnadskrav enligt tabell följas.

En analytisk-empirisk dimensionering av överbyggnaden ska göras oavsett om det handlar om nybyggnad eller ombyggnad.

Vid dimensionering beakta särskilt osäkerhet i terrassens material och kvalitet. Särskild omsorg ska beaktas vid utfyllnadsområden.

Dimensionering av överbyggnader i cirkulationsplatser

Vid dimensionering av överbyggnader i cirkulationsplatser ska hänsyn tas till att trafikmängden är större i cirkulationsplatsen än i anslutande gator. Det är viktigt att beakta situationer där slitaget och belastningen blir extra stor på en liten yta, t.ex. då två körfält reduceras till ett vid gångpassage eller övergångsställe.

Belastningen i det kvarvarande körfältet blir större och kan behöva kompenseras för trafikökningen samt för risken att få spårbunden trafik, d.v.s trafik som går i exakt samma hjulspår hela tiden.

I det fall de körbara ytorna utformas med olika beläggningsmaterial är det viktigt att spänna in sten- och plattytor eftersom det är vid materialövergångarna som riskerna för skador på konstruktionen är extra stor.

Inspänning är också viktig när sten- och plattytor gränsar mot planterings- och gräsytor.

Beräkning av ekvivalent antal standardaxlar för dimensionering

Vid beräkning av ekvivalent antal standardaxlar för dimensionering utförs denna enligt nedanstående ekvation från Trafikverkets publikation TRVINFRA-00224.

Notera att trafikmängder vanligen anges i ÅMVDT, vilket måste räknas om till ÅDT.

ÅDT motsvarar 90 % av ÅMVDT. Trafikmängder samt förändring av trafikmängder

tillhandhålls av beställaren.

Beräkning av ekvivalent antal standardaxlar (Nekv):

  • Nekv = ÅDTk ∙ 3,65 ∙ A ∙ B ∙ (1 + 100 / k) ∙ ((1 + k / 100)n – 1) om k ≠ 0
  • Nekv = ÅDTk ∙ 3,65 ∙ A ∙ B ∙ n om k = 0

ÅDTk = årsdygnstrafiken per körfält:

  • A = andel tunga fordon i %
  • B = ekvivalent antal standardaxlar per tungt fordon
  • n = avsedd dimensioneringsperiod i år, sätts generellt till 20 år för bundna lager
  • k = antagen trafikförändring per år i %

För val av Bjust-faktor se tabell.

Gatutyp

Bjust-faktor

Lokalgata

1,0

Uppsamlingsgata

1,5

Huvudgata, bussgata och industrigata

2,0


Träd i hårdgjord yta

Vid placering av träd i hårdgjord yta ska skelett av makadam användas. För definition av material och utförande se i Mall för AMA Anläggning 17.

Riktlinjer

Överbyggnadsriktlinjer

Förutsättningen för dimensioneringen i överbyggnadsriktlinjer är:

  • Klimatzon 1
  • Terrassen består av materialtyp 4b
  • För körbana gäller GBÖ med krossat material i förstärkningslager.
  • Den tekniska livslängden är 20 år för bundna lager och 40 år för underbyggnad.

Utsatta ytor

På utsatta ytor så som t.ex. avsmalningar, upphöjningar, cirkulationsplatser, busshållplatser och korsningar är påfrestningen från trafiken på gatan större, både ur belastning och slitagesynpunkt.

Skadorna kan minskas genom att förstärka konstruktionen med rätt val av material för de bundna lagren. Förstärkningsåtgärder bör omfatta minst 25–50 meter före och efter den utsatta ytan.

På utsatta ytor vid extrema påkänningar och långvariga laster måste det enskilda objektet speciellt beaktas med tanke på andra överbyggnadsvarianter t.ex. användning av CG-lager etc.

Byggator

På gator som inte är färdigställda och som saknar slitlager, nämligen byggator, så föreslås följande bundna material med avseende på om gatan är huvudgata, uppsamlingsgata, lokalgata eller gångfartsområde.

Material/

Gatutyp

Huvudgata

Uppsamlingsgata

Gångfartsområde/ Lokalgata

ABbF 16 70/100

40AGF 16 70/100


35


AGF 22 100/15055

AG 22 70/100

60

45


Kontaktinformation

sv