$left
$middle

Vatten och avlopp

Krav

Ledningar

Vid projektering ska både befintliga och nya ledningar/kablars läge beaktas.

Vid anslutning av vatten, spillvatten eller dagvattenledningar på VA Syds ledningar ska serviceanmälan göras. Anmälan ska kompletteras med ritningar.

Allt ska anmälas med undantag av dagvattenbrunnar i projekt som drivs tillsammans med VA Syd.

Brunnar

 • Funktionskontroll ska utföras på befintliga rännstensbrunnar inom entreprenadområdet vid om- och nybyggnad, detta gäller även vid trädplantering.
 • Nödvändig nivåjustering av befintliga betäckningar i nybelagda ytor skall göras inom projektområdet.
 • Rännstensbrunnar får inte finnas i övergångsställen, cykelöverfarter eller busshållplatser.
 • Rännstensbrunnar ska inte placeras i närheten av träd. Om detta inte kan undvikas ska plastbrunnar användas.

Betäckningar

 • På gator med 60 km/h och över ska låsbara betäckningar användas. Låsningsfunktionen ska vara mekanisk.
 • Flytande betäckningar ska användas i asfaltbeläggningar där brunnen inte står intill en kant.
 • Teleskopisk betäckning ska användas i asfaltbeläggningar om brunnen står intill en kant. Vid förskjutning av betäckning i sida på dagvattenbrunn får inte det fria utrymmet ner i brunnen vara mindre än 250 mm i diameter för att kunna få ner en slamsugningsslang.
 • Fasta betäckningar ska användas i ej asfalterade ytor t ex i betongytor, betongmarksten, natursten och grus.
 • Om betäckningen hamnar i grön eller grusyta ska marken hårdgöras 1*1 meter runt betäckningen med smågatsten om inget annat anges. Beständig fog ska användas. Stenen ska sättas i betong.

Rätt klass på betäckning

För att välja rätt klass på betäckning se tabellen.

Betäckning klass

Beskrivning av trafikområde

Exempel på trafikområde

A 15

Trafikområden som enbart kan användas av fotgängare och cyklister

Grönyta

B 125

Gångvägar, gångtrafiksområden, bilparkeringar eller parkeringsdäck

Gångbana eller cykelbana

C 250

Rännstensområden

Område intill en kant där motorfordon framförs

D 400

Körbana (inkl gågata), hårdgjord vägren och parkeringsområden

 Körbana för motorfordon

Linjeavvattning

Linjeavvattning ska användas i undantagsfall. Om linjeavvattning behöver användas på grund av höjdsättningen så ska klass väljas enligt tabell nedan.

På ytor där det förekommer långsamtgående tung trafik med vridrörelser ska klass E 600 väljas.

Linjeavvattning klass

Beskrivning av område

Exempel på område

Klass A 15

Område som uteslutande

trafikeras av fotgängare

och cyklister

Grönyta

Klass B 125

Område som trafikeras av

fotgängare, cyklister och

personbilar

Parkområden och p-platser

Klass C 250

Industriområden med begränsad truck- och lastbilstrafik

Längs vägbanor och vid kantsten

Klass D 400

Körbanor, gågator, parkerings-

områden och liknande områden

för tunga fordon


Klass E 600

Industriområden med tung truck- och lastbilstrafik  


Klass F 900

Områden med extremt tung trafikbelastning

Flygplatser

Pumpstationer

Vid byggnation av pumpstationer ska VA Syds anvisningar för pumpstationer följas. För senaste revidering kontakta VA Syd.

Riktlinjer

Brunnar

 • Undvik gatugods (betäckningar för t.ex. brunnar, fixpunkter etc) i övergångsställen, busshållplatser samt cykelöverfarter.
 • Undvik brunnar i körspåren på gatan. Förutom sämre komfort för trafikanterna kan det finnas en risk att brunnslocken slits och hoppar upp, detta gäller speciellt vid huvudvägar med tung trafik.
 • I öppna asfaltbetongytor (ABÖ) som stabiliseras med cementprodukt, typ densitslam, skall brunnar med fasta betäckningar användas.

Kontaktinformation

sv