$left
$middle

Fogmaterial

Fogmaterial ska väljas noggrant för att undvika skötselproblemen

Bekämpning av ogräs med kemiska medel upphörde i Malmö år 2005. Sedan dess har ogräsbekämpning utförts manuellt. Manuell bekämpning är resurskrävande, dyrt och i vissa fall svårhanterligt (kring bänkar, urnor m.m.).

Manuell ogräsbekämpning i trafikmiljö, speciellt i refuger och klackar, är ett arbetsmiljöproblem där insatserna bör minskas till ett absolut minimum av tid och tillfälle.

För att komma tillrätta med skötselproblemen är det viktigt att vid nybyggnationer och ombyggnationer vara extra noga med val av fogmaterial, utförande och kvalitetsuppföljning. Detta för att inte få problem i framtiden.

Krav

Epoxifogar får inte användas p.g.a. miljöfarlighet under härdning.

För att skapa ekonomiska, säkra och lättskötta ytor med ledning av utförda tester, försök och erfarenhet gäller följande på ytor som inte slits av vare sig fordonstrafik eller gångtrafik så kallade svårskötta ytor t ex refuger, mittremsor, torg m.m.:

  • att krossad betong prioriteras som fogmaterial på svårskötta ytor och större stensatta ytor med lågt slitage och låg trafikbelastning.
  • att krossad betong används som fogmaterial på lämpliga ytor vid nybyggnadsprojekt.
  • att speciellt utsatta mindre ytor eller utsatta delytor inom en sammanhängande större yta kan och bör fogtätas med bättre fogtätningsprodukt med tillsats av polymerer eller andra produkter.
  • att vid renhållning genom maskinell sopning ta hänsyn till fogens beständighet genom rätt val av borstar. Användande av stålborstar alternativt plastborstar har betydelse för val av fogmaterial.
  • att krossad betong används som fogmaterial på lämpliga ytor vid nybyggnadsprojekt.

Hårdgjorda ytor allmänt

Under förutsättning att ytan trafikeras av fordonstrafik eller gång- och cykeltrafik rekommenderas traditionellt fogmaterial.

Hårdgjorda ytor med daglig renhållning och lätt trafik

Fogmaterial med tillsatser av polymerer eller andra polymerbaserade produkter.

Hårdgjorda ytor med tung trafik

Betongfogar med styv överbyggnad.

Riktlinjer

Kontaktinformation

sv