$left
$middle

Kantstenar

Vid nyanläggning gäller kraven i teknisk handbok , vid ombyggnad ska dessa värden eftersträvas. Avsteg förankras med projektledare.

Krav

Bussangöringsplatser

Kantstensvisning längs bussangöringsplatser ska vara 170 mm för kantsten av granit och busshållplatskantsten av betong.

Kantstenshöjd vid in- och utfarter

Kantstenshöjd vid in- och utfarter ska inte vara för hög. Kantstenen ska sänkas så att nederkanten av fasningen av kantstenen ligger i nivå med gatans beläggning. Kantsten ska inte överstiga 40-60 mm, detta för att undvika att fastighetsägare anlägger "asfaltcigarrer" eller plankor i ränndalen.

Markerat övergångsställe

Vid markerat övergångsställe ska kantstenshöjden vara 0 respektive 60 mm för att vara anpassad till funktionshindrade.

Anslutning mellan cykelbana och körbana

Cykelbanas anslutning till körbana ska ske utan kant- och rännsten, asfalt ska möta asfalt.

Gator med gångbanor

Vid utformning av gator med gångbanor ska kantsten med visning alltid användas.

Användning av grävd kantsten

Vid användning av grävd kantsten intill icke-hårdgjorda ytor ska motstöd av asfalt eller betong alltid användas

Kantsten intill icke-hårdgjorda ytor

Vid användning av kantsten intill icke-hårdgjorda ytor ska motstöd av asfalt eller betong alltid användas. På broar får kantsten av typen spikad kantsten inte användas.

Stensatta och plattsatta ytor

Stensatta och plattsatta ytor ska spännas in med kantsten eller en rad med storgatsten med motstöd av betong eller asfalt.

Kantsten ska sättas i betong vid busshållplatser, refuger, cirkulationsplatser samt korsningar med stor tung trafik.

Kantsten och storgatsten som ska sättas i betong ska följa Principritning DEC.13 i AMA Anläggning 17, sättning av kantstöd i grus med motstöd av betong, med undantag av lagret med sättsand 50 mm som byts ut till "jordfuktig" betong.

För blandning av "jordfuktig" betong se avsnittet om natursten.

Betongen som används till motstöd ska vara fabriksblandad och ska uppfylla följande krav:

  • Tryckhållfasthet C 16/20
  • CEM I BV/LA/SR (anläggningscement)
  • Exponeringsklass XD1/XF4
  • sättmått S1 (plastisk)
  • största ballaststorlek 16 mm

Riktlinjer

Som standard används grävd kantsten. Limmad och spikad kantsten bör användas mycket restriktivt.

Tabellen nedan visar kantstensvisning för olika gatutyper:

Gatutyp

Kantstensvisning

(i milimeter)

Industrigator

100 - 120

Huvudgator, uppsamlingsgator och lokalgator

100

Villagator

80

Refuger

120- 130

Vid konstfall i rännsten varierar normalt kantstensvisningen mellan 70 och 130 mm, räknat på ett avstånd mellan brunnarna på 30 meter.

sv