$left
$middle

Övergångsställen och andra passager

Övergångsställen fyller en viktig funktion i gatumiljön för fotgängare och ska följa typritningar och vara tillgänglighetsanpassat.

Krav

Övergångsställen

Övergångsställe ska tillgänglighetsanpassas enligt aktuella typritningar.

Bland annat gäller följande:

  • Vid övergångsställen som leder genom en refug ska öppningen i refugen vara 0.175 meter bredare än markeringens bredd på ömse sidor, dvs öppningen är totalt 0,35 meter bredare än vägmarkeringen.
  • Då cykelöverfart markeras intill övergångsställe ska öppningen i refug invid cykelbana vara 0.5 meter och invid gångbana 0,175 meter bredare än övergångsställets och cykelöverfartens bredd, dvs öppningen är totalt 0,675 meter bredare än vägmarkeringen.
  • När hastighetsdämpande ramper i smågatsten sätts vid övergångsställe ska ingen vägmarkering av typ M17 användas. Om den hastighetsdämpande åtgärden istället utförs helt i asfalt i form av asfaltskudde eller busskudde (ej ramp) ska dock vägmarkering M17 användas direkt framför farthindret för att tydliggöra dess placering.

Fler detaljer gällande vägmarkeringar finns under trafikreglering i handboken.

Normalt ska ramplutning vara 7 % +- 1 %. Typritningar för ramper finns under Projektering - typritningar.

Hastighetsdämpande ramper placeras med olika avstånd från övergångsstället beroende på om det finns cykelöverfart eller ej. Vid övergångsställe utan cykelöverfart ska ramperna sättas 5 meter från övergångsstället. Vid övergångsställe med cykelöverfart ska ramperna sättas 2 meter från övergångsställe och markering för cykelöverfart. Angivna mått kan varieras med 1 meter i båda fallen. Måtten kan behöva justeras beroende på hur förutsättningarna ser ut på respektive plats.

Figurerna nedan visar princip för placering av hastighetsdämpande åtgärder.

Exempel på farthinder i form av smågatstensramp

Farthinder i form av smågatstensramp exempel 1

Farthinder i form av smågatstensramp

Farthinder i form av smågatstensramp exempel 2

Farthinder i form av asfaltskudde

Farthinder i form av asfaltskudde exempel 1

Farthinder i form av asfaltskudde

Farthinder i form av asfaltskudde exempel 2

Om ett övergångsställe tas bort

  • När ett övergångsställe tas bort ska även taktila ledstråksplattor och pollare tas bort.
  • Den sänkta kantstenen ska vara kvar om gångpassagen ska behållas.
  • Vägmarkering ska tas bort utan att skada beläggningen.

Rutin för detta finns på avsnittet om vägmarkeringar i Teknisk handbok.

För krav och riktlinjer för brunnar finns på delen om vatten och avlopp i Teknisk handbok.

Genomgående gångbana

För att fordonstrafiken ska ha väjningsplikt för fotgängare vid en upphöjd genomgående gångbana ska materialet på gångbanan vara genomgående i korsningen, men utan genomgående kantstensradie.

Gångpassage

Kantstenssänkningar vid gångpassage ska utformas enligt typritning A3-TYP 001 .

Gångpassagen ska inte förses med taktila ledstråk och pollare.

Kontaktinformation

sv