$left
$middle

Vägmarkering

Permanenta vägmarkeringar används för att upplysa trafikanter och vad som gäller i olika trafiksituationer och finns på de flesta vägar.

Krav

Vägmarkeringars utformning och användning styrs av:

  • Trafikförordningen (1998:1276)
  • Vägmärkesförordningen (VMF 2007:90)
  • Transportstyrelsens föreskrifter om vägmarkeringar (TSFS 2010:171)

Granskning och godkännande av vägutrustningsplaner med vägmarkeringar

Mer information finns under Permanent trafikreglering, delen Allmänna krav och riktlinjer.

Lagerhantering

Kraven för lagerhanteringen enligt dokumentet Objektspecifik IT-handledning fastighets- och gatukontoret ska följas då en vägutrustningsplan innehållande vägmarkeringar, som har statusen relationshandling, skickas in till Malmö stad.

Om- och nybyggnad av korsningar

Vid om- och nybyggnad av korsningar ska alltid vägmarkering bestående av tvingande linjer, det vill säga stopp- och väjningslinjer, markeras om i hela korsningen, oavsett om enbart en liten del av korsningen berörs. Anslutningar och justeringar till befintliga vägmarkeringar utanför aktuellt arbetsområde ska framgå av vägutrustningsplanen.

Borttagning av befintlig vägmarkering

Före borttagning av vägmarkering ska gatuingenjör med ansvar för vägmarkeringar på park- och gatumiljöenheten rådfrågas om vilken metod som ska användas.

Metod ska väljas utifrån följande faktorer

  • höjdskillnader i vägmarkeringen
  • omfattningen på vägmarkeringen
  • status på beläggningen
  • mest skonsamt för beläggningen

I beställningen av arbetet ska det framgå vilken metod som ska användas för borttagning av vägmarkeringarna samt att borttagningen av vägmarkering ska ske skonsamt för att minimera beläggningsskador.

Alla befintliga vägmarkeringar som kommer att tas bort i samband med om- eller nybyggnationen ska fräsas bort och förseglas innan arbetet påbörjas.

Återställning efter borttagning av vägmarkering ska göras vid två tillfällen i enlighet med AMA17 DCD.1. Återställningen vid första tillfället ska göras i samband med borttagning av vägmarkeringen och den andra återställningen ska ske 5 arbetsdagar efter första återställningen.

Riktlinjer

Stenmaterial i vit färg

Stenmaterial i vit färg kan användas som vägmarkering där det är mindre trafikmängder, på exempelvis stenbelagt farthinder och stenbelagda väjningslinjer.

Kontaktinformation

Åsa Eklund

Titel:
Trafikingenjör
sv