$left
$middle

Allmänna krav och riktlinjer

Det krävs godkännande från trafikregleringsenheten för att sätta upp, flytta eller ändra vägmärken, vägvisning och vägmarkeringar. Detta gäller för mindre ombyggnader såväl som för större exploateringsprojekt.

För att säkerställa att den förändrade/nya regleringen är korrekt måste en vägutrustningsplan skickas in till trafikregleringsenheten för att granskas och godkännas. Ofta behöver trafikregleringsenheten även titta på eventuella utformningsplaner för att säkerställa att reglering och utformning stöttar varandra.

Krav

Vägutrustningsplanen måste vara granskad och godkänd av trafikregleringsenheten och kommentarerna/granskningssynpunkterna ska vara bemötta och inarbetade i vägutrustningsplanen innan handling stämplas om till förfrågningsunderlag.

Vad en vägutrustningsplan ska innehålla

Vägutrustningsplaner för permanent trafikreglering ska innehålla:

  • samtliga nya och befintliga vägmarkeringar
  • vägmärken
  • vägvisningar
  • gatunamnsskyltar
  • måttkedjor och räcken etc. inom arbetsområdet

Anslutningar och justeringar till befintlig vägutrustning utanför aktuellt arbetsområde ska ingå i vägutrustningsplanen. Om vägvisningen är omfattande behöver en särskild vägvisningsplan tas fram.

Skicka in handlingar till trafikregleringsenheten

Trafikregleringsenheten har tre funktionsboxar som handlingar ska skickas till:

Handling

Beskrivning

Granskning av vägutrustningsplan

När en vägutrustningsplan är klar för granskning ska den mejlas till: granska.vuplan@malmo.se

Anmälan av LTF

Senast fyra veckor innan slutbesiktning, då vägmärken sätts upp, enligt godkänd vägutrustningsplan ska det anmälas till ltf.fgk@malmo.se för att beslut om lokal trafikföreskrift ska hinnas tas.


Diarienummer från objektsgodkännande i Trafikutskottet (TR) eller Teknisk nämnd (TN) ska bifogas i anmälan.

Relationshandling

Relationshandlingar för vägutrustningsplaner skickas i form av pdf- och dwgfiler till relationshandling.vagmarkering.fgk@malmo.se samt till ritning.fgk@malmo.se.


Mer information hittas under

It-handledningen.

Slutbesiktning

Trafikregleringsenheten ska kallas till slutbesiktning och överlämnade möte.

Kontaktinformation

Åsa Eklund

Titel:
Trafikingenjör
sv