$left
$middle

Vägvisning och gatunamnskyltar

Dokumentet Riktlinjer för vägvisning är just nu inte möjligt att ladda ner på sajten. Kontakta sidansvarig eller arbetsgruppen för Teknisk handbok för att ta del av dokumentet.

Vägvisningen i gatumiljön ger trafikanten grundinformation för att kunna lokalisera sig. Vägvisningen är avsedd att vara ett övergripande stöd åt trafikanterna för att leda dem mot sitt mål och bekräfta att trafikanten är på rätt väg.

Krav

Riktlinjer för vägvisning

Dokumentet ska följas.

Beslut om vägvisning tas av trafikregleringsenheten på delegation från tekniska nämnden. All uppsättning av vägvisning och gatunamnsskyltar ska därför i förväg samrådas med vägvisningsansvarig på trafikregleringsenheten.

I vägutrustningsplanen ska även vägvisning ingå. Vid projekt där det sker mycket förändringar i bil- och cykelvägvisning bör det ingå en separat vägvisningsplan och ritningar på nya/förändrade vägvisare. Vägvisning utgår i huvudsak från nationella regler och riktlinjer. I de fall Malmö stad frångår eller kompletterar de nationella standarderna ska Malmö stads riktlinjer för vägvisningen följas.

Riktlinjerna för vägvisning planeras att beslutas på tekniska nämnden 2023-05-30.

Kontaktinformation

Joel Stigmar

Titel:
Trafikingenjör

Emma Johansson

Titel:
Trafikingenjör
sv