$left
$middle

AMA-mallar

Krav

Mallar för AMA Anläggning 17 och AMA EL 16 ska användas vid projektering för fastighets- och gatukontoret.

Observera att mallarna inte fråntar projektören dennes ansvar. Vid projekteringen ska även RA Anläggning 17, MER Anläggning 17 och RA EL 16 användas.

Mall för arbete med förorenad jord

En ny mall har tagits fram för arbeten med förorenad jord: AMA Anläggning 17 markmiljö.

Till denna finns en figur som ska vara med i förfrågningsunderlaget. AMA-mallen och figuren ska användas när det ingår arbeten med att hantera förorenad jord.

Föreskriftstext i AMA-nytt ska skrivas in i mallen

Föreskriftstext i AMA-nytt har som regel inte skrivits in i mallen p.g.a. upphovsrätten.

Därför ska projektören skriva in den text från senaste AMA-nytt som gäller för AMA Anläggning 17 och AMA EL 16 och är tillämplig för projektet.

Det senaste numret av AMA-nytt som gäller för AMA Anläggning 17 och AMA El 16 och som har beaktats under projekteringen ska anges på avsedd plats i AMA-mallen.

Upprättande av mängdförteckning Mark/Markmiljö

Vid upprättande av mängdförteckning Mark/Markmiljö ska alla enheter kontrolleras gentemot MER Anläggning 17.

I de fall MER Anläggning 17 frångås ska tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler upprättas, även kallad OMER. En mall, OMER, har upprättats för de koder som åberopas i fastighets- och gatukontorets mall för AMA Anläggning 17.

Garantiskötsel

Mall för garantiskötsel ska användas och anpassas till befintligt projekt. Dokumentet ska bifogas förfrågningsunderlaget.

När bitumenbundna beläggningslager ingår

Som bilaga till mängdförteckningen där det ingår bitumenbundna beläggningslager ska ”Regler för avdrag vid beläggningsarbeten” och ”Mätning av beläggnings ljushet och kulör, metodbeskrivning” bifogas.

Administrativa föreskrifter

Beställaren tar fram Administrativa föreskrifter (AF). Projektören ska bistå beställaren med projektspecifika texter.

Kontaktinformation

sv