$left
$middle

Geoteknik och hydrogeologi

Undersökningar och utredningar inom geoteknik och hydrogeologi ska alltid levereras enligt gällande standarder och rutiner.

Krav

Allmänna anvisningar

Geotekniska/hydrogeologiska undersökningar och utredningar utförs i den omfattning som så erfordras för att utgöra underlag för byggande av projektet.

Uppdraget innefattar fullt färdiga och av projektledaren godkända handlingar.

De geotekniska undersökningarnas omfattning ska följa riktlinjerna i SGFs publikationer samt Vägverkets publikation 1989:7 (Geotekniska undersökningar för vägbroar) och TU 158 (Geotekniska undersökningar för vägar).

Fältundersökningar utförs ned till det djup som erfordras för respektive konstruktion. Undersökningar i jordlagren ska minst utföras till det undre moränlagret.

Vid avlämnandet av anbud ska konsulten basera sitt anbud på ett antaget program bestående av (obs exakt antal specificeras i uppdragsbeskrivning):


Metod

Djup

Antal

Anmärkning

Skruvprovtagningar

5 m

xx st

Kontinuerlig provtagning. Avlägning av stabiliserad vattenyta i öppna provtagninghål.

Skruvprovtagningar

10 m

xx st


CPT-sonderingar

10 m

xx st


Grundvattenrör

10 m

xx st

Rör Ø 25 mm. Installation och 3 avlägningar.

Lab

0-10 m

xxx st

Jordartsbenämning enligt SGF, vattenkvot samt mateiraltyp och tjälfarlighetsklass enligt Anläggnings AMA 07.

PAH-prover


x st

För PAH-prover ska borrkärnor på 150 mm tas ut och labanalyseras avseende på 16-PAH.

Val av borrpunkter sker i samråd med projektledaren. Mätresultatet ska gälla för hela borrkärnan. Återställning av borrhålen sker i direkt anslutning till provtagningen.

En karta ska upprättas som visar var provtagningen är gjord.

I anbudet ska även kostnader för laboratorieanalyser ingå.

Detta program gäller endast som underlag för anbud.

Konsulten ska till anbudet bifoga en komplett prislista för geotekniska/hydrogeologiska fältundersökningar, där det även framgår priser för olika borrningsdjup för respektive undersökningsmetod. Samtliga allmänt förekommande undersökningsmetoder ska finnas redovisade och prissatta. Priser för laboratorieanalyser ska redovisas.

Konsulten ska även redovisa omfattning av utredningsinsatser samt kostnader för dessa i en till anbudet bifogad prislista för geoteknisk utredning.

Eventuella tillkommande eller avgående geotekniskt fältundersöknings- och utredningsarbete regleras med a´-priser enligt ovanstående prislistor. Reglering sker även med avseende på borrningsdjup. Ersättning enligt prislistorna ska omfatta samtliga kostnader förenade med undersökningarnas planering och utförande.

När konsult valts ska konsulten i samråd med projektledaren, upprätta ett detaljerat undersökningsprogram för erforderliga geotekniska/hydrogeologiska undersökningar. Undersökningsprogrammet ska granskas och godkännas av projektledaren.

Fältarbete

I uppdraget ingår erforderliga kontakter med markägare för tillträde till undersökningsområdet samt kontakter med berörda ledningsägare för utmärkning av ledningar.

Området ska beträdas med försiktighet så att risken för markskador i samband med undersökningarna minimeras. Uppkommer markskador ska beställaren omgående kontaktas.

Fältundersökningarna ska utföras under ledning av utbildad, namngiven borrningsledare.

Samtliga undersökningspunkter ska koordinat- och höjdbestämmas.

Undersökningar som nedförs i kalkberggrunden ska, om inte undersökningspunkten används för installation av observationsrör, tätas genom injektering av borrhålet.

Geoteknisk och hydrogeologisk redovisning

Alla fält- och laboratorieundersökningar samt all redovisning ska utföras enligt svensk standard och branschstandard enligt SGF (Svenska geotekniska föreningen).

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Samtliga undersökningsresultat redovisas separat i en Markteknisk undersökningsrapport (MUR). På ritningar tillhörande MUR ska befintliga markförhållanden, befintliga och blivande konstruktioner redovisas.

Objektspecifik teknisk beskrivning (OTB)

Handlingar ska upprättas i form av av objektspecifik teknisk beskrivning geoteknik (OTB) för väg, mark och konstbyggnader. Hydrogeologiska förutsättningar redovisas i separat avsnitt alternativt i separat PM.

Vad handlingar ska innehålla

Handlingarna ska innehålla:

  • Beskrivning av geotekniska/hydrogeologiska förhållanden, förutsättningar för grundläggning och dimensionering samt rekommendationer om utförande. Tillåtna grundtryck och tillåtna sättningar under samtliga bottenplattor och/eller byggnader ska anges.
  • Förslag till grundkonstruktioner och till andra geotekniskt betingade åtgärder mot skadlig inverkan på omgivningen.
  • Omgivningspåverkan av temporära eller permanenta grundvattenavsänkningar, i bygg- och permanentskedet, ska utredas och redovisas i separat geohydrologiskt PM.
  • Rekommendationer för produktionsskedet avseende kontrollåtgärder beskrivs med art, läge, mätningsmetod, mätningsfrekvens och åtgärdsnivå. Förslag till kontrollprogram ska upprättas.
  • Redovisning av förstärkningsåtgärder och ev. andra åtgärder. Konsekvenser av föreslagna åtgärder ska beskrivas samt rekommendationer och motiv för valt utförande.
  • Beskrivning av befintliga anläggningar, ledningar mm.
  • Beskrivning av förekommande jordarters användbarhet för vägbyggnadsändamål och uppgifter för massdisposition.
  • Anvisningar för schakt och ev. temporära konstruktioner med generella föreskrifter om schaktstabilitet, spontbehov, länshållning, säkring av närliggande anläggningar etc.

Tidigare utförda undersökningar

Undersökningsresultat från tidigare utförda undersökningar ska digitaliseras och tas med i resultatredovisningen av de nya undersökningarna.

Leveransformat

Handlingar och dokument ska levereras på papper och i PDF-format.

All geoteknisk/hydrogeologisk/miljötekniska data ska levereras digitalt till Malmö Stads förvaltningssystem GeoBIM.

Geobim leveransspecifikation för konsulter

All geoteknisk, hydrogeologisk och miljöteknisk data ska levereras digitalt till Malmö Stads förvaltningssystem GeoBIM.

Länkar till mallar för att leverera in geoteknisk/hydrogeologisk/miljötekniska data till GeoBIM:

Ritningsstandard

Kontaktinformation

sv