$left
$middle

Barns perspektiv i stadsutvecklingen

I utvecklingen av staden är viktigt att arbeta såväl med barnens egna perspektiv som med barnperspektivet, det vill säga vuxnas ögon på barns miljö. För att lära barn och ungdomar att utforska och påverka sin närmiljö har Malmö stad tagit fram involveringsmetoden Min plats, som kan användas med grupper i till exempel skola och föreningsliv.

Barn i Malmö ska växa i upp i en trygg, utvecklande och stimulerande miljö nära parker och naturområden att utforska och utvecklas i. De ska kunna röra sig säkert till kompisar och skola. I all stadsplanering ska vi ta hänsyn till barns speciella förutsättningar och ett sätt är att prata med barn om hur de ser på sin fysiska omgivning.

Involveringsmetoden Min plats

Genom att lära barn om stadsplanering kan de vara med och påverka och utveckla sitt område i staden. Min plats är en metod för att involvera barn i stadsutvecklingsfrågor. Den är framtagen för att lära barnen att utforska sin närmiljö, med hjälp av några enkla övningar som utgår ifrån deras förutsättningar.

I metoden funderar barnen, tillsammans med en pedagog, kring viktiga platser, hur man rör sig mellan dem och vad som är värdefulla miljöer för dem. I metoden ingår att barnen undersöker sin närmiljö, sammanställer resulatet och därefter väljer en kanal för medborgarinflytande för att ta sina tankar vidare till Malmö stad.

Vilka kan arbeta med metoden?

Skolklasser i årskurs 3–5 är den primära målgruppen, men metoden kan anpassas till både äldre och yngre målgrupper. Metoden kan även användas av barn- och ungdomsgrupper i andra sammanhang, såsom civilsamhälle, fritidsgårdar med mera. Arbetsmomenten i metoden genomförs enklast i grupper med cirka 10 deltagare.

Varför är det bra att arbeta med metoden Min plats?

  • Lär barn och unga hur man undersöker sitt närområde
  • Minskar barriärer för delaktighet och inflytande
  • Berättar om befintliga kanaler för medborgarinflytande
    (felanmälan, synpunkt och Malmöinitiativet)

Hur passar Min plats in i skolan?

  • Knyter an till läroplanen i geografi och samhällskunskap
  • Verktyg för att lära sig om kartor
  • Metod för fältstudier i området och analys av resultaten
  • Lär ut om demokrati och kommunens uppdrag och ansvar
  • Lär ut hur vi som medborgare kan påverka beslut i staden (redan innan vi är 18 år och får rösta)

Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag i Sverige. Det ökar behovet av fokus på arbetet med barns rättigheter i fysisk planering och stadsutveckling. Boverket har tagit fram en rapport som kartlägger och analyserar myndighetens, kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering enligt plan- och bygglagen och stadsutveckling i förhållande till barnkonventionen.

sv