Översiktsplan för Malmö

Malmös gällande översiktsplan antogs den 31 maj 2018.

Karta Planstrategi Karta


Översiktsplanen består dels av en planstrategi (pdf, 24.9 MB) och dels av kartor med planeringsriktlinjer som redovisas i ett webbaserat kartverktyg. Till översiktsplanen hör också utställningsutlåtande, samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande särskild sammanställning.

Se planstrategi, kartor och planeringsriktlinjer:

Övriga dokument:

I utställningsutlåtandet kan du läsa länsstyrelsens granskningsyttrande med Malmö stads kommentarer.

Kort om översiktsplanen

Övergripande mål

Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad och en attraktiv plats att bo och verka i. Staden ska kunna växa men med minsta möjliga påverkan på miljön – lokalt och globalt. Social balans och goda livsbetingelser innebär ett samhälle som ger förutsättningar för dagens och framtidens medborgare att skapa sig ett gott liv. Ekonomisk dynamik och hållbarhet betyder att staden och dess näringsliv kan utvecklas långsiktigt, skapa värden och ge inkomster och försörjning till malmöborna. Ett resurseffektivt samhälle och ekologisk uthållighet innebär att på lång sikt säkerställa och tillfredsställa människors basbehov. Natur- och klimatgivna förutsättningar måste beaktas och ekosystemens produktionsförmåga bevaras. Det är av avgörande betydelse för Malmös utveckling att skapa en socialt balanserad stad med goda livsbetingelser för alla.

Prioriterade inriktningar

Tydliga prioriteringar ska generera en robust stadsstruktur som präglas av närhet, som är tät och grön, som läker samman staden – socialt och fysiskt – och som ger goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv, och därmed arbetstillfällen. För att bidra till att uppnå miljömålen ska resurssnålhet och energieffektivitet prioriteras, liksom satsningar på förnybar energi och på ett trafiksystem med minimerad miljöpåverkan.

En nära, tät, grön och funktionsblandad stad

En övergripande prioritering är att Malmö främst ska växa inåt, innanför Yttre Ringvägen. Resurser ska sparas genom att bygga staden tätare. Malmö är en stad som kan vara "nära" ur flera olika synvinklar. Den täta staden ska vara flexibel och yteffektiv. Malmö ska byggas som en funktionsblandad stad för ett intensivt och rikt stadsliv. Stadens parker behöver utvecklas för att ge en växande befolkning möjlighet till rekreation och stillhet. Gång-, cykel- och kollektivtrafiken ska utgöra grunden i trafiksystemet.

Regional motor för grön tillväxt och ­sysselsättning

Tillväxtfrämjande insatser för att bidra till välfärd för malmöborna, fler arbetstillfällen och försörjning har central betydelse för stadens utveckling. Öresunds­regionen är en motor för grön tillväxt och en plats där tillväxt och hög livskvalitet går hand i hand. Köpenhamn-Malmö-Lund ska vara en sammanhängande metropol som skapar ekonomisk dynamik i Öresundsregionen. Malmö ska vidareutvecklas som en attraktiv stad för boende, besökare och företags­etablering. Plats ska ges för ett mångsidigt näringsliv.

Staden som kulturell och demokratisk arena

Stadsrummet är viktigt för en god samhällsutveckling, som gemensam kontaktyta för möten mellan människor och för att stimulera demokrati och delaktighet. Fler mötesplatser behöver skapas och trygghet och jämställdhet i stadsrummet öka. God folkhälsa är en förutsättning för en positiv utveckling, för välfärd och för tillväxt. Att minska skillnader i hälsa inom staden har hög prioritet. Bäst hälsa och välmående finns hos människor som känner sig delaktiga. Staden stärks socialt av medborgares medverkan och det är väsentligt att inom för fysisk planering målinriktat verka för ett ökat deltagande i förändringsprocesser.

Senast ändrad: 2019-07-26 09:46