از اینجا آغاز کنید – گام به گام

اگر تازه به سوئد آمده باشید نیازمند تماس با ادارات گوناگون هستید. اولین کاری که نیاز دارید ثبت نام خود در ادارۀ ثبت احوال است تا بتوانید یک شمارۀ پرسنلی دریافت کنید. برای تماس با ادارۀ مهاجرت نیاز به ثبت احوال یا داشتن شمارۀ پرسنلی ندارید.

ثبت احوال را انجام بدهید و از ادارۀ مالیات کارت شناسایی تهیه کنید

ادارۀ مالیات ثبت احوال شما را انجام می‌دهد تا شمارۀ پرسنلی بدست بیاورید. این اداره همچنین می‌تواند کارت شناسائی نیز صادر کند.

پس از دریافت شمارۀ پرسنلی

تمدید اجازۀ اقامت، پیوند مجدد با خانواده یا درخواست شهروندی از ادارۀ مالیات

ادارۀ مهاجرت مرجعی است که درخواست‌های افرادی که می‌خواهند ساکن سوئد بشوند، برای بازدید بیایند، درخواست شهروندی سوئد دارند یا از پیگرد در امان باشند را بررسی می‌کند.

در ادارۀ مهاجرت می‌توانید در موارد زیر کمک دریافت کنید

  • تمدید اجازۀ اقامت
  • ثبت حق اقامت
  • شهروندی سوئد
  • مجوز سفر
  • پاسپورت اتباع بیگانه
  • تمدید اجازۀ بازدید

مرکز هم‌پیوستگی

ساعات کار:
دوشنبه-جمعه ساعت 09.00-12.00 و 13.00-15.00.

آدرس:
Föreningsgatan 7B, طبقه 3

مشاورۀ تلفنی

تلفن: 040343555

أوقات تماس تلفنی:
دوشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه و جمعه ساعت 13.00-15.00 چهارشنبه ساعت 10.00-12.00.

پذیرش، تماس

تلفن: 040341994

أوقات تماس تلفنی:
دوشنبه-جمعه ساعت 08.00-12.00 و 13.00-16.00

پست الکترونیک: integrationscenter.asf@malmö.se

fa