Statistik

Här hittar du statistik om Malmö. Statistiken är uppdelad ämnesvis.

 • Medelåldern för Malmöbon är 38,5 år. I Skåne är medelåldern 41,0 år och i Sverige 41,2 år. (uppdaterat 2015-12-31)
 • I slutet av 2016 fanns 178 länder representerade i Malmö. De fem största länderna var Irak, Jugoslavien, Danmark, Polen och
  Bosnien-Hercegovina. (uppdaterat 2017-03-30)
 • 32 % (106 222) av Malmöborna är födda i utlandet, invandrade. (uppdaterat 2016-12-31)
 • Under 2016 ökade antalet Malmöbor födda i utlandet med
  ca 4 100 personer. (uppdaterat 2017-03-30)
 • 12 % av Malmöborna är födda i Sverige med båda föräldrarna födda i utlandet. (uppdaterat 2017-03-30)
 • Av stadens ca 143 000 hushåll är ca 70 % småhushåll med en eller två personer. (uppdaterat 2015-12-31)
 • I befolkningsgruppen 25-64 år har 48 % av Malmöborna eftergymnasial utbildning. Andelen för Sverige i stort är 42 %. (uppdaterat 2015-12-31)

I Excelfilen, Statistikunderlag för Malmö 2007- , finner du statistik för områden som befolkning, familj, födda i Danmark, utländsk bakgrund, utlandsfödda per kontinent, utlandsfödda per födelseland, utbildning, gymnasiebehörighet, arbetstillfällen, förvärvsarbetande, öppet arbetslösa, arbetsplats i Danmark, förvärvsinkomster, disponibel inkomst, sammanräknad förvärvsinkomst, bostad, flytt, pendling och antal bilar i trafik.


Uppgifter finns från 2007 och framåt, uppdatering av dokumentet sker löpande. Statistiken kommer från Statistiska centralbyråns databaser, OSDB och MONA.


Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid födelsetidpunkten. Politiska och geografiska förändringar kan i efterhand ändra födelselandet om humanitära skäl åberopas vid ansökan om förändring.


PuL 1998:204

Enligt Personuppgiftslagen, PuL 1998:204, är det förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa eller sexualliv, samt medlemskap i fackförening. Det är dock tillåtet enligt PuL att behandla sådana uppgifter för statistikändamål. Exempelvis gör SCB en Partisympatiundersökning (PSU) och frågar om facklig tillhörighet i Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Vi för dock inte statistik över etnicitet, religion, sexualitet eller språk.


Etnicitet

Enligt Personuppgiftslagen (PuL 1998:204) är det förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung. Det är alltså ingen statistik som SCB för. Vi har dock uppgifter om födelseland och medborgarskap (som inte ska förväxlas med etnicitet!). Utifrån uppgifter om en persons födelseland och dennes föräldrars födelseland gör SCB statistik över vad SCB kallar utländsk bakgrund. En person med utländsk bakgrund definieras av att personen är född utomlands eller född i Sverige med två föräldrar födda utomlands.


Språk

SCB för ingen statistik över språk men brukar rekommendera ”Sveriges språk i siffror : vilka språk talas och av hur många?" av lingvisten Mikael Parkvall som givits ut av språkrådet: http://libris.kb.se/bib/19057088. Det är även möjligt att språkrådet har gjort vissa undersökningar. Länsstyrelsen i Stockholms län har ansvar för att följa upp Sveriges minoritetspolitik och det är möjligt att de kan ha uppgifter om antal talare för dessa språk.


Religion

Enligt Personuppgiftslagen (PuL 1998:204) är det förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar religiös tillhörighet. Det är alltså ingen statistik som SCB för. Du kan eventuellt vända dig till de religiösa samfunden för uppgifter om medlemsantal och göra en uppskattning utifrån det. Religiösa samfund kan registrera sig hos Kammarkollegiet, du skulle kunna börja hos dem: http://www.kammarkollegiet.se/registrera-trossamfund

Det går även att hitta viss statistik hos Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST): http://www.sst.a.se/2.34203c0511c3ec0b58580002733.html

Vill du ha mer statistik finns följande webbplatser

Statistik för Köpenhamn: www.kk.dk/statistik
Statistik för Skåne: www.skane.se
Statistik för Öresund: www.orestat.se
Statistik från Statistiska centralbyrån, www.scb.se