$left
$middle

Polisen och Malmö stad fortsätter samarbetet Drogfri skola

Under våren har tolv narkotikasök med polishundar genomförts på kommunala grund- och gymnasieskolor i Malmö. Vid sju skolor har hundarna markerat eller visat intresse för narkotika men ingen narkotika har hittats.

Under vårterminen 2019 har polisen och Malmö stad drivit pilotprojektet Drogfri skola i syfte att se till att Malmös kommunala grund- och gymnasieskolor är trygga och drogfria platser för såväl elever och deras föräldrar som för personal på skolorna. Satsningen sker i brottsförebyggande syfte och innebär att skolor i Malmö söks igenom av narkotikahundar.

- Piloten har fallit ut väl och vi har beslutat att fortsätta det arbete som startade under våren. Tanken är att alla kommunala grund- och gymnasieskolor i Malmö ska sökas igenom, säger Paul Nilsson, lokalpolisområde Malmö Norr och ansvarig för satsningen.

Under våren har tolv skolor sökts igenom av narkotikahundar. Resultatet är positivt i den meningen att ingen narkotika har hittats på någon av de genomsökta skolorna. Däremot har hundarna visat intresse eller markerat för narkotika vid sju av skolorna, tre grundskolor och fyra gymnasieskolor. När narkotikahundar visar intresse eller markerar, indikerar det på att det antingen finns narkotika på den aktuella platsen eller att det nyligen har funnits. När hunden markerar är det en starkare indikation på att det finns narkotika på platsen än när hunden visar intresse. På de två skolor där hundarna har markerat, har polisen skrivit en anmälan och gjort husrannsakan men ingen narkotika hittades.

De skolorna där hundarna har visat intresse kan komma att få nytt besök av polisens narkotikahundar redan till hösten, då satsningen Drogfri skola i Malmö fortsätter. Tanken är att alla Malmös kommunala grund- och gymnasieskolor ska sökas igenom, både i skolans lokaler och ute på skolgårdarna.

- Det är jättebra att projektet fortsätter och de skolor som hitintills har deltagit tycker att söken sänder en viktig signal om att vi har nolltolerans mot alla typer av droger, säger Jonas Törnebladh, säkerhetsamordnare på grundskoleförvaltningen.

Jenny Nyberg är rektor på Oxievångsskolan, en av de skolor som har sökts igenom av narkotikahundar.

- Jag är väldigt glad över att vi har valt att låta polisen göra narkotikasök på vår skola. Sen flera år tillbaka har vi ett mycket gott samarbete med Malmöpolisen genom att vi är en del av medborgarlöftet och vi har också upplåtit våra lokaler till polisens träning för sina hundar. Alla dessa delar är en del av vårt förebyggande arbete och en tydlig markering att vi inte tillåter någon form av narkotika på vår skola.

Fakta:
Polisens och Malmö stads samverkansöverenskommelse
Pilotprojektet är ett samarbete mellan Malmöpolisen och Malmö stad via grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Samarbetet Drogfri skola sker inom ramen för den samverkan som kallas skola-socialtjänst-polis-fritid (SSPF), som i sin tur sker inom ramen för polisens och Malmö stads samverkansöverenskommelse ”Trygg och säker stad 2017-2022”.