$left
$middle

Naturreservat i Bokskogen

I maj 2019 stod det klart - det bildas ett 180 hektar stort naturreservat i Bokskogen!

Det nybildade reservatet är en del av friluftsområdet och här möts rekreation och naturvård.

Naturvärdena i området är framför allt knutna till ädellövskogen med sina gamla träd och rika förekomst av död och döende ved. Bokskogen hyser en mycket hög biologisk mångfald med särskilt många vedlevande insekter och har bedömts som ett av de artrikaste områdena i Skåne när det gäller vedinsekter. Området är även ett artrikt och betydelsefullt område för fladdermöss och marksvampar. Inom och i direkt anslutning till naturreservatet finns två vindskydd. Eldning och grillning är endast tillåtet på anvisade platser och med medhavd eller tillhandahållen ved/grillkol.

Om du kommer till Bokskogen via bil och vill upptäcka reservatet rekommenderar vi parkeringarna Parkvägen, Lyckevägen och Kejsarvägen samt parkeringen vid Torups Nygård.

Men Bokskogen är ju så mycket mer än bara skog! Här finns kultur, rekreation, natur och historia i en härlig blandning. Varmt välkommen att upptäcka området och dess historia!

Syftet med reservatet

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla upplevelsevärdena i ett välbesökt naturområde som har stor betydelse som ett frilufts-, rekreations- och utbildningsområde för allmänheten. Syftet är också att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda, restaurera och återställa värdefulla naturmiljöer samt att återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Karta över reservatet

Karta över reservatet.

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • rida eller cykla utanför anvisade stigar och vägar
  • tälta längre än två dygn
  • samla mossor, lavar, vedsvampar och småkryp
  • ställa upp husvagn/husbil

Fullständiga föreskrifter hittar du på länsstyrelsens webbplats.

Mer information om reservatet hittar du på länsstyrelsens webbplats.

Beslutet om bildandet av naturreservat finns också hos länsstyrelsen.