$left
$middle

Världens blickar på Sege Park

Den 11 oktober hålls en internationell konferens och utställning kring delningstjänster i Sege Park. Inbjudna är städer, nätverk och forskare, från alla världsdelar, som jobbar med delning.

Exploateringsområdet Sege Park har en tydlig inriktning mot hållbar utveckling och ambitionen är att området ska bli ett föredöme vad gäller delning med fokus på social och miljömässig hållbarhet.

Representanter från över 20 länder runt om i världen kommer till Malmö den 11 oktober för att delta i en internationell konferens och utställning kring delningstjänster i Sege Park. Arrangör är Sharing Cities Sweden som är ett nationellt program för delningsekonomi i städer.

- Shareful Sege Park beskriver det gemensamma arbete som 13 byggherrar, Eon, VA SYD och Malmö stad gör för att skapa ett område där man inte måste vara höginkomsttagare för att leva hållbart, säger Oskar Pelin, projektledare på miljöförvaltningen i Malmö.

Sege Park lockar långväga gäster

Östra sjukhusområdet i Malmö förvandlas just nu till bostadsområdet Sege Park, med fokus på social och miljömässig hållbarhet där bland annat samägande och odling är nyckelord när Malmö får nästan 1000 nya bostäder. Planerna formas till stor del i en dialogprocess mellan Malmö stad, byggherrar och ledningsägare. Det nära samarbetet gör exploateringsprojektet Sege Park speciellt och konferensen lockar därför spännande deltagare från alla kontinenter.

Shareful Sege Park är ett avstamp in i det fortsatta utvecklingsarbetet med målsättning att Sege Park ska bli ett område som visar vägen för hur vi kan nå de globala hållbarhetsmålen.

- Med delningsekonomin som ett verktyg, planeras ett område där människor ska kunna leva på såväl planetens som sina egna ekonomiska villkor, säger Oskar Pelin.

Utvecklingsområde Sege Park

De närmaste åren kommer Sege Park att förtätas och få ett tillskott av nya byggnader, samtidigt som en stor del av den befintliga byggnaden bevaras. Flera av byggnaderna i området har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden och den uppväxta parkmiljön ger förutsättningar för en god livsmiljö. Målsättning är att den nya bebyggelsen ska samspela med den befintliga kulturmiljön, men samtidigt signalera områdets förändring.

malmo.se/segepark

Sharing Cities

Sharing Cities Sweden är ett nationellt program för delningsekonomi i städer, finansierat av VINNOVA.

Programmet löper fram till 2020 och syftar till att sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer.

https://www.sharingcities.se/