$left
$middle

94 procent av leksaker och skapandematerial på avtal följer kemikaliekraven

Inom ramen för Malmö stads strategiska kemikaliearbete har innehållet i leksaker, skapandematerial och idrottsmaterial på avtal kontrollerats. Kontrollen visar att 94 procent uppfyllde Malmö stads uppställda kemikaliekrav. De produkter som inte uppfyllde kraven är borttagna ur sortimentet.

Dagligen utsätts vi för ett stort antal kroppsfrämmande kemikalier. De flesta är ofarliga men en del kan innehålla kemikalier som vi inte vill att barn ska utsättas för. Malmö stad arbetar därför systematiskt med att förebygga och förhindra riskerna med olika kemikalier. Detta görs bland annat genom att fasa ut farliga kemiska ämnen redan vid inköp och upphandling.

Kontroll av innehållet i leksaker, skapandematerial och idrottsmaterial på avtal

I år har Malmö stad följt upp avtalen för leksaker, skapandematerial samt idrottsmaterial genom bland annat kemiska analyser för att kontrollera innehållet.

Totalt genomförde Malmö stad 69 analyser och hela 94 procent uppfyllde de ställda kemikaliekraven. De fyra produkterna som inte uppfyllde kraven är borttagna ur sortimentet.

Fakta

Den 25 oktober 2017 antog kommunstyrelsen handlingsplanen Kemikalieplan för Malmö 2017-2019. Planens fokus är barn och unga, och innehåller åtta åtgärder som ska ge oss en mer kemikaliesmart vardag.


Planen är resultatet av ett förvaltningsövergripande samarbete och består av åtta åtgärder:
1. Inrätta ett kemikalieråd
2. Inrätta en styrgrupp för arbetet
3. Sprida kunskap via kommunikation
4. Arbeta för en kemikaliesmart vardag för barn
5. Verka för kemikaliesmart återbruksmaterial för barn
6. Följa upp ramavtal bland annat genom kemisk analys
7. Ta fram förslag till kemikaliekriterier för nybyggnation av lokaler för barn och unga
8. Utbildningsinsats gällande mikroplaster


2020 planeras en ny handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete att antas av kommunstyrelsen. Planen kommer att ta ett bredare grepp om frågan.