$left
$middle

Rusning när Malmö stad samlade in förbrukad IT-utrustning

Förbrukad IT-utrustning är inte nödvändigtvis avfall, den har ett värde. Det värdet kan bestå av att komponenter, och i vissa fall hela enheten, kan återanvändas. Detta uppmärksammade Malmö stad under en dag genom att låta alla anställda lämna in sin förbrukade utrustning utanför stadshuset.

-När vi började förbereda den här dagen trodde vi att vi skulle få in någonstans runt 1000 enheter, främst mobiler och laptops. Men vi fyllde en hel lastbil! Ungefär 8000 prylar samlades in, det känns jättebra att veta att all denna utrustning kommer till nytta antingen genom att rensas och få ett nytt liv hos en annan användare, eller att komponenterna kan återanvändas. Om utrustningen är för gammal och sliten för att återanvändas plockas den isär och återvinns på ett bra sätt. Det är viktigt att Malmö stad tar ansvar för sitt avfall på det här sättet och att det fick så mycket uppmärksamhet, nu hoppas vi att andra kommuner blir inspirerade och följer efter, säger Josefin Levander på stadskontorets kommunikations- och it-avdelning.

Malmö stad har åtagit sig att på sikt uppnå 100 % återtag av IT-utrustning som ett steg mot en mer cirkulär hantering av IT-produkter. Staden jobbar aktivt med att implementera Agenda 2030 i kommunens målarbete, detta är en del i arbetet med mål 12: hållbar konsumtion och produktion.

Fakta

50 miljoner ton IT-skrot slängs varje år, det är den absolut snabbast växande avfallsgruppen. Även om den största mängden IT-skrot slängs i Asien, slänger vi i Europa mest per person. En stor majoritet av produkterna som slängs skulle kunna återanvändas. 160 miljoner laptops säljs varje år och ca 1500 leverantörer är involverade för att producera en enda laptop. Det gör det väldigt svårt att följa upp hållbarhetskraven i leverantörskedjorna. Ur hållbarhetssynpunkt är det därför viktigt att vi återanvänder produkter och komponenter så att de får ett längre liv och i förlängningen sparar både människor och miljö.

Cirkulär ekonomi i Malmö stad

Malmö stads inköp kommer att spela en avgörande roll för att vi år 2025 ska kunna uppnå målet att bli en hållbar stad. För att öka resurseffektiviseringen undersöks möjligheter att genomföra upphandlingar med cirkulära inslag. Till exempel tecknades år 2019 ett avtal avseende återbrukade möbler. Avtalet bidrar även till arbetsträning och jobbmöjligheter.