$left
$middle

Nu lyfts måltidspedagogik med Den globala måltiden!

Sedan 2017 har Malmö stad genom projektet Klimatsmart mat i Malmö arbetat med att utbilda och inspirera stadens förskolekökspersonal om hur mat och klimat hänger ihop, och hur vi tillsammans kan minska klimatpåverkan från maten. Under återstående projekttid kommer fokus att ligga på måltidspedagogik, för att lyfta kockars, pedagogers och chefers gemensamma arbete mot en hållbar framtid.

I Malmö är måltiden i förskolan mer än ett mål mat. Den är en källa till glädje och gemenskap men har också en stark koppling till vårt klimat och vår miljö – lokalt som globalt. Genom maten och måltiden har vi möjlighet att skapa hållbar måltidsmedvetenhet hos både personal och barn i förskolan. Detta bidrar till större måltidsglädje och samtidigt hjälps vi åt att nå målen i stadens policy för hållbar utveckling och mat, som innebär att vi till år 2020 ska ha minskat klimatpåverkan från stadens matinköp med 40% samt att all mat som köps in ska vara ekologisk.

Genom att integrera den hållbara måltiden i den pedagogiska verksamheten kan vi nå ännu längre, därför vill vi även arbeta mer med måltidspedagogik.

”För att nå målen med att minska vår klimatpåverkan från maten krävs förändring. För att kunna minska matsvinnet krävs medvetna pedagoger som aktivt arbetar med att introducera råvaror och väcker nyfikenhet kring mat hos barnen” berättar Louise Dahl, som arbetar med projektet Klimatsmart mat i Malmö.

För att kunna arbeta mer fokuserat med just måltidspedagogik har Louise med sina kollegor inlett ett nytt fokusområde som de valt att kalla för Den globala måltiden. Satsningen sker i samverkan med Lärande för hållbar utveckling.

bild

Louise och Helen från miljöförvaltningen arbetar i projektet Klimatsmart mat i Malmö

”Den Globala måltiden är en ny satsning som ska skapa en medvetenhet kring måltiden och därigenom bidra till att uppnå såväl läroplanen och de globala målen. Måltiden kan användas till så mycket mer än ett tillfälle att bara äta sig mätt. Det kan bli ett tillfälle för gemenskap, utforskande, det kan väcka odlingsintresse, agera kulturbärare, bidra till lokal och global kännedom och dessutom vara språkutvecklande, integrerande och med både matematiken, naturvetenskapen och det skapande nära” fortsätter Helen Nilsson som arbetar i samma projekt.

Maten är en central del i förskolan då hela 15 timmar i veckan spenderas genom samling kring måltiden. I det här projektet berättar Helen och Louise att de vill lyfta och samla alla kompetenser i verksamheten och arbeta över yrkesgränser för att samlas kring Agenda 2030, måltidspedagogik och klimatsmart mat.

Utöver Helen och Louise arbetar även Sofia Lönnqvist med Den globala måltiden. Sofia är måltidspedagog och har bland annat arbetat länge med måltider i förskolan.

Miljöförvaltningen driver, genom enheten Hållbar utveckling, projektet Klimatsmart mat i Malmö (finansierad av naturvårsdverket) med två huvudsakliga insatsområden: Att minska matsvinnet och att introducera mer växtbaserade menyer. Detta eftersom att det är hos dessa två källor som de största möjligheterna finns att reducera växthusgasutsläppen kopplade till maten. Hittills har alla förskolekockar inom förskoleförvaltningen samt rektorer och biträdande rektorer erbjudits utbildning om vikten av klimatsmart mat. Här kan du läsa mer om vårt arbete.

 

Satsningen den globala måltiden sker i samverkan med Lärande för hållbar utveckling.