$left
$middle

Så jobbar Malmö stad med trygghet

Sedan torsdag den 31 oktober har det skett en rad sprängningar och skottlossningar i Malmö. I lördags 9/11 skedde en uppmärksammad skottlossning på Möllevångstorget med två ungdomar som offer. Det är en oacceptabel utveckling och vi förstår om Malmöbor känner stort obehag och rädsla.

Malmö stad arbetar långsiktigt med olika förebyggande insatser för att tillsammans med andra myndigheter skapa en trygg och säker stad för Malmöborna. Malmö stads arbete handlar om att motverka att fler ansluter sig till kriminella nätverk. Det vi satsar på långsiktigt är att jobba förebyggande bland barn och unga, att få så många som möjligt att gå ut grundskolan med godkända betyg, ha en meningsfull fritid och att bryta normbrytande beteende kopplat till droger och brottslighet.

Här listar vi en rad exempel på Malmö stads insatser

Malmö stad stöttar upp i polisens arbete

Senaste händelserna i Malmö fick rikspolischefen att fatta beslut om att inleda en nationell särskild händelse mot den grova organiserade brottsligheten och en särskild händelse på regional nivå i region Syd.

Malmö stad stöttar polisen i deras arbete. Utifrån behov som polisen ser kommer staden se till att de får de kommunala resurser och kompetenser som behövs för att genomföra eventuella insatser. Malmö stad kommer att stärka upp i våra egna verksamheter och ha med en person i polisens särskilda stab.

Sluta skjut - rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv

Projekt Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare för att förebygga skjutningar och göra det lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv. Sedan projektet Sluta skjut inleddes antalet skjutningar minskat och polisen noterar en positiv utveckling under 2019.

Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI (gruppvåldsintervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. Det nya i strategin handlar mer om ett välkoordinerat samarbete, ett bättre nyttjande av existerande resurser och sättet arbetet kommuniceras ut till grupper och deltagare. En del i gruppvåldsintervention är den så kallade ”call-in”-metoden. Den innebär att aktörer i samhället kallar till ett möte med personer som de vet att grupperna lyssnar på och respekterar. De som kallas till en call-in är personer som redan är i kontakt med kriminalvården och gör det som en del i deras villkorliga frigivning eller skyddstillsyn.

Läs mer om projekt Sluta skjut.

Malmö stad inför 2018 ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet

Malmö stad inför nu ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet, kallat Communities That Care (CTC), med start i fem lokala områden 2018.

Utgångspunkten för CTC är att det finns faktorer i samhället som påverkar barn och ungas uppväxtvillkor. Några problem som hindrar utvecklingen av goda uppväxtvillkor är ungdomars våld, kriminalitet, bruk av alkohol och droger, sexuellt riskbeteende, ofullständig skolgång samt depression och ångest.

De insatser som väljs ut för att skapa förändring ser olika ut beroende på varje områdes specifika behov. Det centrala i CTC-arbetet är att insatserna ska vara vetenskapligt bevisat effektiva och arbeta mot de risk- och skyddsfaktorer.

Läs mer om CTC.

Stöd för avhoppare

Vi arbetar också med stöd för avhoppare för att stötta personer som är hotade eller vill lämna kriminaliteten. Utifrån avhopparens behov av stöd och skydd, kallas representanter från berörda myndigheter för att hitta lösningar. Den som lever under hot eller vill bryta med ett kriminellt liv når konsultationsteamet genom Plattform Malmö. Dit vänder sig också personal inom polis, socialtjänst, kriminalvård med flera som möter avhoppare i behov av hjälp.

Polisen och Malmö stad fortsätter samarbetet Drogfri skola

Under vårterminen 2019 har polisen och Malmö stad drivit pilotprojektet Drogfri skola i syfte att se till att Malmös kommunala grund- och gymnasieskolor är trygga och drogfria platser för såväl elever och deras föräldrar som för personal på skolorna. Satsningen sker i brottsförebyggande syfte och innebär att skolor i Malmö söks igenom av narkotikahundar.

Läs mer om samarbetet med Drogfri skola.

Stöd till barn och unga vuxna

Malmö stad har flera insatser för barn och unga, bland annat med fokus på brotts- och drogförebyggande arbete. Det är ofta flera aktörer, som polis, skola, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten som arbetar tillsammans med insatserna.

Mycket av arbetet går ut på att förhindra och minimera risken för ungas brottslighet, droganvändning och andra riskbeteenden genom förebyggande arbete i miljöer där barn och ungdomar vistas både på kvällar, vardagar och helger.

Ungdomar och unga vuxna i åldern 13 år och uppåt som begår brott kan behöva hjälp med en beteendeförändring och vårdnadshavarna kan i sin tur behöva stöd för att kunna hjälpa sina barn. Då finns Malmö stads sociala insatsgrupper som går ut på att hjälpa unga att förändra sina liv och sluta begå brott.

Läs mer om stöd till unga.

Vi har också en öppenvårdsmottagning som heter Maria Malmö för unga malmöbor som är upp till 25 år och har problem med alkohol eller droger. Där kan personer med missbruksproblematik och deras anhöriga få hjälp med kostnadsfri information, rådgivning och behandling. Maria Malmö är en samverkansmottagning mellan Malmö Stad och Region Skåne.

Mer information om våra behandlingar

Informationsmöten, ”Örat mot marken”, hålls en gång i veckan med kommunala förvaltningar och andra relevanta aktörer såsom polis. Till dessa möten kan skolan via utbildningschef lyfta eventuella sociala problem som skolan upplever i närområdet och som påverkar skolans verksamhet såsom störande gäng, skadegörelse, anlagda bränder och drogförsäljning.

Att stärka ungdomars framtidstro och skapa en meningsfull fritid är en viktig del av trygghetsarbetet. Malmö stad har tre allaktivitetshus där barn och unga samt vuxna (0–100) deltar i aktiviteter både på raster, efter skoltid och på helger. Allaktivitetshuset är en behovsbaserad verksamhet som anordnar aktiviteter som deltagarna efterfrågar. Här finns bland annat tjej- och killgrupper, olika idrotter, bakning, sagostunder och pyssel.

Mer information om allaktivitetshusen

Trygghetspatruller

Under 2017 gjordes ett framgångsrikt arbete med städ- och trygghetspatruller i prioriterade områden i staden, i enlighet med teorin om ”Broken Windows”. Det innebär att skadegörelse åtgärdas omgående för att inte leda till mer skadegörelse – att hålla rent blir därmed ett sätt att arbeta brottsförebyggande. Trygghetspatrullerna har sedan dess utökats och i nuläget är de 48 personer. Ambitionen är att utöka till 70 personer inom de närmaste månaderna.

Arbete mot fusk och illegala verksamheter

För att göra Malmö tryggare vill Malmö stad komma åt den svarta ekonomin. Kommunala och statliga myndigheters kontroll är ett starkt och tydligt verktyg för att öka Malmöbornas trygghet. Genom att intensifiera tillsynen på illegala verksamheter i Malmö arbetar vi för att öka stadens sociala, ekologiska och ekonomiska utveckling. Denna satsning på fokuserad tillsyn började hösten 2017 i det vi kallar Tryggare Malmö.

Olovliga boenden, illegala klubbar och livsmedelsfusk är bland det som avslöjats i Malmö stads särskilda trygghetssatsning tillsammans med andra myndigheter. Det handlar om flera olika branscher: organiserat fusk i livsmedelsbranschen, massagesalonger, rökcaféer med mera. Till exempel har projektet fortsatt att kartlägga oregistrerade livsmedelsverksamheter . En del av dessa har upphört, andra har blivit registrerade och överförts till ordinarie tillsyn. Läs mer om detta här.

Framgångsrik samverkan i Sofielund

Ett exempel på långsiktigt arbetet i Malmö är arbetet i Sofielund där man har vänt en negativ utveckling i området, som haft stora problem med både tung kriminalitet och framförallt öppen droghandel. För fem år sedan startade processen BID Sofielund som ett samarbete mellan Fastighetsägare BID Sofielund, Malmö stad och Polisområde Malmö. Syftet var att med brottsförebyggande åtgärder skapa trygghet i Seved och södra Sofielund, ett område som klassats som ett särskilt utsatt område. Ett brett spektrum av insatser har genomförts av både civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer, såsom kommun och polis, t.ex. i form av kamerabevakning och satsningar på att öka den sociala sammanhållningen. Insatserna har lett till en ökad stabilitet i området och tecken på minskad nyrekrytering till kriminalitet och narkotikabruk. BID Sofielund har tilldelats första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Finalen sker i Helsingfors den 12 december.

Läs mer om samverkan mellan Malmö stad, polisen och fastighetsägare som gett resultat i Sofielund.

Läget i Malmö

Trots de senaste veckornas händelse har utvecklingen under 2019 gått åt rätt håll. Polisen börjar se en positiv utveckling vad gäller minskning av antalet skjutningar och sprängningar i Malmö. Sprängningar ökar i hela landet och ökningen har skett i alla regioner förutom Region Stockholm, som minskat. Men i polisområden Malmö är det en minskande trend med sprängningar.

  • Spräningar minskar i Malmö. Sprängningar i Malmö 2019: 29 sprängningar. 2017: 58 stycken. 2018: 45 stycken. (2019 års siffra gäller fram till och med den 11 november)
  • Skjutningar minskar i Malmö under 2019. Hittills har det skett 20 skjutningar. 2018: 49 skjutningar.( 2019 års siffra gäller fram till och med den 11 november)
  • Enligt Brå är antalet anmälda brott per capita i Malmö är nere på den lägsta nivån sedan mätningarna började, och har minskat för varje år sedan 2009

Trygghetsmätningen 2019

Färre utsätts för brott, ändå är oron fortsatt hög, visar trygghetsmätningen 2019 som Malmö stad gör tillsammans med polisen.
  • Brottsligheten har minskat i Malmö i stort – det är invånarnas upplevda känsla. Siffrorna visar dock att oron att utsättas för brott är fortsatt hög (74 procent).
  • Positiva trender i mätningen är bland annat att det fysiska våldet har minskat, där allt färre (1,6 procent) uppger att de utsatts för fysiskt våld under de senaste 12 månaderna.
  • Likt föregående år anser en hel del av Malmöborna att hastighetsöverträdelser (52 procent) och nedskräpning (47 procent) är en del av problembilden i Malmö.

Trygghetsmätningen har genomförts sedan slutet av 1990-talet med i stort sett samma frågor. Undersökningen har hög svarsfrekvens och relevans och är ett viktigt verktyg i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Årets undersökning genomfördes under perioden augusti-oktober. Den skickades ut till 7 034 Malmöbor mellan 16 och 85 år och svarsfrekvensen var på 53,3 procent.