$left
$middle

Färre Malmöbor exponeras för höga halter av kvävedioxid

Enligt en ny rapport från miljöförvaltningens exponeras i dag 3000 personer för halter av kvävedioxid (NO2) över miljömålet. Det är en kraftig minskning jämfört med 1996 då nästan 200 000 Malmöbor exponerades för en motsvarande halt.

Rapporten Exponeringstrender för luftföroreningar och hälsoeffekter från trafikens utsläpp Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB) visar att antalet som exponeras för högst halter har minskat. Samtidigt är det fler som exponeras för allt lägre halter. Det framgår också att barn inte exponeras mer än andra befolkningsgrupper i Malmö, snarare lägre. 3093 personer, 0,9 procent av befolkningen, exponeras för halter som är högre än miljömålet på 20 μg/m3. 1996 var andelen 79 procent av befolkningen.

- Nivån är väldigt låg, det är en fantastisk utveckling som vi har haft i Malmö. Jämfört med andra svenska storstäder ser det väldigt bra ut, säger Henric Nilsson, chef för enheten för miljöövervakning och analys på miljöförvaltningen.

I dag är halterna av kvävedioxid i innerstaden på samma låga nivå som de var i ytterområdena Oxie och Klagshamn i mitten på 90-talet. Halterna har minskat som mest där de tidigare var som högst, till exempel på Amiralsgatan, Bergsgatan och Södra Förstadsgatan. Förbättringen beror till stor del på ett åtgärdsprogram som togs fram 2007. De högsta halterna av kvävedioxid finns dock fortsatt i innerstaden.

Andra luftföroreningar, så som svaveldioxid, kolmonoxid, bly och olika kolväten, har också minskat. Utvecklingen av halter av partiklar i luften och nivåerna av ozon följer däremot inte samma positiva utveckling.

För mer information om luftkvaliteten i Malmö, besök malmo.se/luft