$left
$middle

Så här arbetar socialtjänsten med ekonomiskt bistånd och misstänkta bidragsbrott

Är Malmös stads socialtjänst mer generös än övriga kommuner i utbetalningar av försörjningsstöd (socialbidrag)? Stämmer det att socialtjänsten inte bekämpar bidragsbrott?

Professionella bedömningar utifrån lagstiftning och rättspraxis

Det har på senare tid lyfts fram att Malmö stad är mer generös i sina av utbetalningar försörjningsstöd (ibland kallat socialbidrag) än andra kommuner.

Uppgifterna är hämtade från en nationell studie där 19 kommuner, även Stockholm och Göteborg, ingått. Eftersom rapporten inte är klar ännu har socialtjänsten endast tagit del av det preliminära resultatet. I studien kan man se att Malmös socialsekreterare har gjort andra bedömningar än kollegorna i övriga storstäder, i åtta olika, fiktiva fall. Det kan till exempel handla om att socialtjänsten i Malmö ger bistånd till busskort för att man menar att detta ingår i en skälig levnadsnivå och förbättrar möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden.

Socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd träffar brukarna ofta, för att arbeta fokuserat mot att den som söker bistånd ska bli självförsörjande så fort som möjligt. Det görs professionella bedömningar utifrån varje individs situation baserat på rådande lagstiftning och rättspraxis.

Samhällets yttersta skyddsnät

Det är bra med granskningar och forskning som ett led i det ständiga förbättrings- och utvecklingsarbete som pågår inom socialtjänsten, som är samhällets yttersta skyddsnät. Det är viktigt att analysera de uppgifter som kommit fram och vidta åtgärder där det behövs.

Det har också kommit fram uppgifter om att Malmö betalar ut mer ekonomiskt bistånd per invånare i genomsnitt än i övriga landet. Här görs jämförelser med alla kommuner i hela landet. Orsaken till detta är bland annat att Malmö har hög arbetslöshet och många individer med låg utbildningsnivå, vilket medför att fler behöver ekonomiskt bistånd för att klara sin vardag.

Malmö ligger även högre än snittet när det gäller utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll, vilket bland annat beror på rådande bostadsmarknad, där det är svårt att hitta bostad till en rimlig kostnad.

Detta sammantaget kan innebära att socialtjänsten beviljar högre boendekostnader än försäkringskassans rekommendationer för att människor ska ha tak över huvudet.

Likvärdigt stöd och service

Alla som ansöker om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, bedöms utifrån samma lagstiftning och riktlinjer. Men varje ärende är unikt och de som söker ekonomiskt bistånd bedöms individuellt. Därför kan det av förklarliga skäl variera vilka belopp som betalas ut. Den forskningsstudie som gjorts visar att det skiljer sig mindre åt mellan Malmös socialsekreterares bedömningar än det gör i de andra storstäderna.

För att alla som söker ekonomiskt bistånd hos arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska behandlas lika och bedömas likvärdigt genomför vi bland annat en ny organisering, där frågor som rör ekonomiskt bistånd (inklusive boendefrågor) samlas i ett verksamhetsområde.

Vi inför även en e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd under 2020, vilket också ökar likvärdigheten.

Arbete med att förhindra bidragsbrott

I massmedia har det också skrivits om att socialtjänsten inte bekämpar bidragsbrott. Uppgiften är hämtad från Malmö stads interna rapport från revisorskollegiet, som arbetsmarknads- och socialnämnden ska besvara inom kort.

I rapporten står det bland annat att socialtjänsten regelbundet genomför kontroller, men vilka kontroller och hur ofta de genomförs skiljer sig åt mellan socialtjänstavdelningarna.

Granskningen visar att det finns skillnader i hur olika avdelningar inom socialtjänsten arbetar med att förebygga och identifiera fusk och bedrägerier.

Förutom alla löpande kontroller som görs när någon ansöker om ekonomiskt bistånd, görs det även över 400 stickprov i ärendena per år. Socialtjänsten samarbetar också med andra organisationer och myndigheter för att upptäcka systemfel och eventuella bidragsbrott.

När socialtjänsten gjort en utredning om misstänkt bidragsfusk görs en bedömning i varje enskilt fall om det ska göras en polisanmälan. En utredning kan visa att det inte handlar om medvetet fusk och då görs ingen polisanmälan, även om en utbetalning har varit felaktig. Då blir klienten återbetalningsskyldig. Om det framkommer att det rör sig om misstänkt bidragsbrott, görs polisanmälan.

Läs mer:

Rapport från SKR (länk)

Stadsrevisionens rapport (länk)

 

Statistik från Malmö stad (länk)