Så här arbetar Malmö stad med kustskydd

I Malmö pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra stadens möjlighet att hantera klimatutmaningar i framtiden, så som extrema regn och höga havsvattenstånd.

- Planering av kustskydd och klimatanpassning är ett omfattande och långsiktigt arbete. Malmö stad har därför under flera års tid arbetat med olika förstudier kring bland annat havsnivåhöjning, som ligger till grund för Malmös översiktsplanering, säger Tyke Tykesson, översiktsplanerare.

Malmö har under de senaste decennierna vänt blicken mot havet. Med fokus på hållbar stadsutveckling har nya stadsmiljöer uppförts i flera kustnära lägen. Omkring 9 000 bostäder har färdigställts vid kusten under en 15-årsperiod. Planering och byggande av blandade stadsmiljöer fortgår på ytterligare några platser vid kusten, såsom exempelvis Limhamn, Västra Hamnen och Nyhamnen. Sedan några år är lägsta nivå för ny bebyggelse 3 meter över havet.

- Nyhamnens omvandling är en viktig del av att utvidga och vidareutveckla stadskärnan och stärka Malmös identitet som kuststad. Här jobbar vi både kortsiktigt (50 år) och mer långsiktigt för att skydda bebyggelsen mot högre vattennivåer, säger Tyke Tykesson.

Framtidens kuststad

Malmö stads arbete med kustskydd är en del av det kontinuerliga arbetet med planeringen för framtidens stad. Det ingår också i handlingsplanen Framtidens kuststad, som samlar kommunens alla aktiviteter, initiativ och projekt som bidrar till att stärka Malmös roll som kuststad.

 

Malmö stad gör mycket redan idag och vill göra ännu mer. I Malmö, längs kusten och ute i Öresund pågår därför initiativ för att förbättra havet och vattnets kvalitet, för att Malmöbor och besökare ska ha möjlighet att vara nära hav och kust, för att bevara biologisk mångfald och för att förbättra stadens möjlighet att hantera klimatutmaningar.

 

Den nuvarande handlingsplanen har reviderats och ska behandlas politiskt under våren. Efter att den antagits kommer den att publiceras på malmo.se.

Frågor och svar