$left
$middle

Bokslutet 2019 sammanställt

På kommunstyrelsens senaste sammanträde fick politikerna en preliminär rapport om bokslutet i Malmö stad för 2019, i väntan på årsredovisningen som kommer senare i vår. Totalt har Malmö stad ett överskott 2019 på 883 miljoner kronor, vilket är 686 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet.

Liksom tidigare år är det exploaterings- och realisationsvinster som förklarar en stor del av budgetöverskottet, det vill säga vinster som framför allt uppstår när kommunen säljer mark. Totalt medför dessa vinster ett budgetöverskott på 384 miljoner kronor.

För nämnderna redovisas ett totalt budgetunderskott på 146 miljoner kronor. Det är framför allt kostnaderna för socialtjänsten, ekonomiskt bistånd och hemlöshet inom arbetsmarknads- och socialnämnden som blivit högre än budgeterat. Övriga nämnder redovisar både över- och underskott.

Under året har Malmö stad gjort investeringar för totalt 2,3 miljarder kronor, vilket är avsevärt lägre än planerat. Att investeringsutgifterna inte blir så stora som planerat beror framför allt på att vissa projekt förskjutits i tid.

Det ekonomiska resultatet innebär att Malmö stad kan sätta av pengar till den så kallade resultatutjämningsreserven, som finns för att jämna ut intäkter vid konjunkturnedgångar. Dessutom innebär överskottet att kommunen behöver låna mindre till investeringar framöver.

Vill du veta mer om vad som hänt under 2019 i Malmö stad? Håll utkik efter årsredovisningen som kommer senare i vår.