$left
$middle

Nu undersöks möjligheterna för ett metrosystem i Malmö

Hur kan ett nytt metrosystem se ut i Malmö när Öresundsmetron är på plats? Vilka sträckningar är möjliga och var kan stationerna placeras? Det har tre förvaltningar fått i uppdrag att tillsammans utreda.

Köpenhamn och Malmö vill tillsammans med andra aktörer i Öresundsregionen bygga en tunnelbana under Öresund mellan städerna, den så kallade Öresundsmetron. I framtiden kommer du att kunna åka metron från Malmö C på den svenska sidan, via Västra hamnen, innan den kör vidare under Öresund mot Danmark. Nu vill man även undersöka hur metron kan förlängas vidare under Malmö i olika sträckningar.

– Det finns olika delar av utredningsarbetet som vi startar i år, dels fördjupningar i vårt arbete för metron till Köpenhamn och dels nya utredningar för metrolinjer i Malmö som en del av den framtida kollektivtrafiken i staden, säger Maria Bredin, strateg och projektledare på stadskontoret.

Malmö centralstation.

Varför behövs det mer kollektivtrafik i Malmö?

Malmö är den snabbaste växande storstaden i Sverige, och runt år 2047 kan det bo en halvmiljon människor i Malmö. Med en växande befolkning i staden och omgivningen samt målsättningar om ökat kollektivt resande i en allt tätare stad behöver kommunen planera för högre kapacitet och minska trängsel i gatunätet.

– Vi måste använda ytorna i staden smartare och mer effektivt, säger Patrik Widerberg, avdelningschef på fastighets- och gatukontoret. Vi behöver plats för bostäder, arbetsplatser, skolor och annan samhällsservice, som också ska kunna nås med kollektivtrafik. Kollektivtrafik under jord är en smart lösning för att spara ytor till annat.

Var ska metrostationerna ligga?

– Där de ligger som bäst och gör mest nytta för att stärka kollektivtrafiken och stadsutvecklingen. Det är några av de saker som finns med i utredningsdirektivet. Det är både i befintlig stad och i våra utvecklingsområden, som t.ex. Nyhamnen, säger Johan Emanuelsson, avdelningschef på stadsbyggnadskontoret.

Vad ska ni undersöka?

Utredningen ger möjlighet att studera och långsiktigt planera för framtidens kollektivtrafik i olika etapper.

– Det finns en mängd olika aspekter att väga in både ovanför mark och vad som är tekniskt möjligt under mark. Vi behöver titta på reseundersökningar, var människor bor och hur det reser. Att studera nyttorna och trafiklägen blir viktigt, menar Patrik Widerberg.

När ska Malmömetron vara klar?

– Det finns ingen exakt tidplan. Ett riktmärke är år 2035 då vi räknar med att Öresundsmetron med stationslägen i Västra hamnen och Malmö C kan vara klar. Men när väl Malmömetron byggs kommer den att bli klar i olika etapper med olika sträckningar, menar Johan Emanuelsson.

Vad är Öresundsmetron?

Malmö och Köpenhamn har sedan 2012 undersökt möjligheterna för en tunnelbana under Öresund mellan städernas centrala delar. Öresundsbron börjar få kapacitetsbrist och behöver avlastning, en Öresundsmetro avlastar bron med pendlartrafik. Det skapar förutsättningar så att klimatsmart gods- och fjärrtågstrafik kan trafikera Öresundsbron. Öresundsmetron bidrar även till att arbetsmarknaden växer då fler människor kan nå fler arbetsplatser i regionen.

– Restiden med en Öresundsmetro blir cirka 20 minuter, det vill säga nästan en halvering av restiden idag. Det blir en mer pålitlig trafik för pendlare med avgångar upp till var 90: sekund, avslutar Maria Bredin.

Läs mer om Öresundsmetron>>

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett i uppdrag att utreda möjligheterna för metro i Malmö. Stadskontoret har tillsammans med fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag på uppdragsdirektiv. Kommunstyrelsen har godkänt utredningsdirektivet och förslaget tas även upp för beslut i stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i februari. Syftet är att leverera planeringsunderlag för ett förverkligande av metroutbyggnad i Malmö i olika etapper.