Ny sajt sätter fokus på forskning och kunskapsspridning inom socialförvaltningarna i Malmö stad

I Malmö stads tre socialförvaltningar bedrivs ett särskilt forsknings- och utvecklingsarbete som förkortas FoU. Sammanlagt fem FoU-koordinatorer har till uppdrag att stödja respektive förvaltnings utveckling. Nu lanseras en ny webbsida för att sprida deras kunskaper och forskning. Vi samlade en koordinator från varje förvaltning för att få veta mer.

Forskning och utveckling är en verksamhet som finns inom Malmö stads alla tre socialförvaltningar – vad handlar detta arbete om?

– FoU-arbete går ut på att stödja förvaltningarnas kvalitets-, utvecklings- och forskningsarbete och att samverka med andra huvudmän, FoU-enheter och lärosäten. Vi koordinatorer arbetar på flera nivåer, från verksamhetsnära stöd till mer övergripande strategiskt arbete, vilket kan ge effekter på både kort och lång sikt. Vi medverkar även i forsknings- och utvecklingsprojekt där vi aktivt bidrar till att skapa ny kunskap. På så sätt stödjer vi medarbetare och verksamheter till kunskapsutveckling, säger Jenny Ekblad, FoU-koordinator på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

– Hos oss är FoU:s övergripande uppdrag att utveckla ett verksamhetsnära stöd för att främja ett vetenskapligt arbetssätt inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, säger FoU-koordinator Annelie Björkhagen Turesson.

Hur är arbetet upplagt på era olika förvaltningar?

– På funktionsstödsförvaltningen arbetar Martina Takter, Per Arvidsson och jag, Petra Björne. Martina Takter (fil.lic. i socialt arbete) arbetar som närståendekoordinator med uppdrag kring utvecklingsfrågor om anhörigskap och stöd till anhöriga inom socialtjänst, funktionsstöd- samt vård och omsorg. Per Arvidsson (fil.lic. i socialt arbete) arbetar som utvecklingssekreterare med uppdrag kring ledarskap och organisation. Per är också doktorand vid Malmö universitet. Jag är fil.dr. i kognitionsvetenskap och arbetar strategiskt med forskningsbaserad utveckling, säger FoU-koordinator Petra Björne.

– På hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen arbetar jag, Jenny Ekblad, som är fil.dr. i hushållsvetenskap och Magdalena Andersson dr.med.vet. i vårdvetenskap. Vi arbetar båda strategiskt med forskningsbaserad utveckling. Vi tre förvaltningar samverkar dessutom kring övergripande frågor, exempelvis socialtjänstbiblioteket, en kommande uppsatsbank, samt olika forsknings- och utvecklingsprojekt, säger Jenny Ekblad.

– Hos oss på arbetsmarknads- och socialförvaltningen (enheten för analys och uppföljning) är vi två forsknings- och utvecklingskoordinatorer: Agneta Mallén och jag, Annelie Björkhagen Turesson. Vi arbetar båda halvtid då den andra halvan är förlagd till Malmö respektive Lunds universitet. Vi har med andra ord totalt en FoU-tjänst till skillnad mot våra grannförvaltningar, säger Annelie Björkhagen Turesson.

Vad är aktuellt just nu på era respektive förvaltningar?

– Hos oss på funktionsstödsförvaltningen färdigställer jag för närvarande en rapport från en forskningscirkel om arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jag leder även ett forskningsprojekt finansierat via Fortes program för tillämpad välfärdsforskning. Projektet rör personer med en intellektuell funktionsnedsättning i behov av ett särskilt anpassat stöd för att förebygga utmanande beteenden. Tillsammans med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har Martina Takter nyligen publicerat FoU-rapporten: ”Jag trodde att det låg på mig”. Per Arvidsson är för närvarande i Australien inom ramen för sin doktorandtjänst. Jag är säker på att han tar med många intressanta tankar från forskningsmiljön där, säger Petra Björne.

– Utmaningarna inom socialtjänsten är många, till exempel krav på ökad effektivitet, bättre kvalitet och kunskapsbaserade arbetsmetoder. För att möta dessa utmaningar arbetar vi på arbetsmarknads- och socialförvaltningen mycket med kunskapsutveckling, handledning, samverkan, omvärldsbevakning och metodutveckling. Inom ramen för en satsning på kompetensförsörjning inom förvaltningen sker dels ett arbete med att ta fram en verksamhetsplan för forskning och utveckling, dels en inventering av pågående forskning. Just nu pågår även en implementering av forskningsresultaten av hemlöshetsprojektet genom att seminarier anordnas för alla barnrättsombuden i Malmö stad, säger Annelie Björkhagen Turesson.

– På hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi FoU-koordinatorer med att stödja ett projekt för uppföljning av mobilt vårdteam, i samarbete med Rådet för Kommunal Ekonomisk Forskning och Utbildning (KEFU). Vi är också involverade i den nya kvalitetsuppföljningsmodellen som förvaltningen arbetar fram. Utöver det så har vi igång våra FoU-verkstäder där medarbetare kan boka tid för handledning och vägledning inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Dessutom så har vi två FoU-traineer som beräknas lägga fram sina uppsatser under våren, en om psykisk ohälsa och den andra om arbetsmiljö inom hemtjänst, säger Jenny Ekblad.


På Malmö stads tre socialförvaltningar jobbar sju medarbetare med FoU: Annelie Björkhagen Turesson från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Martina Takter och Petra Björne från funktionsstödsförvaltningen, Jenny Ekblad från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Agneta Mallén från arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Magdalena Andersson från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Saknas gör Per Arvidsson från funktionsstödsförvaltningen.

På Malmö stads tre socialförvaltningar jobbar sju medarbetare med FoU: Annelie Björkhagen Turesson från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Martina Takter och Petra Björne från funktionsstödsförvaltningen, Jenny Ekblad från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, Agneta Mallén från arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Magdalena Andersson från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Saknas gör Per Arvidsson från funktionsstödsförvaltningen.

Och nu lanseras ny en FoU-sajt för ert gemensamma arbete – vad är bakgrunden till det?

– Det finns ett stort intresse både i Malmö och i övriga Sverige att kunna ta del av det arbete som sker inom forskning och utveckling. Med en hemsida kan vi göra allt det arbete som pågår tillgängligt och synligt. Exempelvis används våra publikationer och läromaterial i olika utbildningssammanhang av kommuner runtom i landet, säger Petra Björne.

– Det är viktigt att synliggöra det arbete som bedrivs inom FoU, både för yrkesverksamma och för medborgarna i Malmö, men även för andra grupper som privat eller i sin profession kan vara intresserade. På så vis kan vårt arbete komma fler till nytta. Det är också viktigt att visa att det finns en grupp forskare som arbetar hel- eller halvtid inom alla tre socialförvaltningar i Malmö stad, och att det därmed finns en vetenskaplig expertkompetens internt, säger Annelie Björkhagen Turesson.

Vad kan man som besökare hitta på hemsidan?

– Ambitionen är att hålla sidan så aktuell och uppdaterad som möjligt om vad som pågår inom forsknings- och utvecklingsområdet, exempelvis vilka projekt som vi ingår i och vad som vi bidrar med i kunskapsutvecklingen på förvaltningen. Vi kommer också att lägga ut rapporter och andra offentliga dokument som vi tänker är viktiga att ta del av, säger Jenny Ekblad.

– Fokus för vår del är att få ut vår verksamhetsnära kunskap och forskning, däribland alla våra rapporter. För den intresserade så kommer det att löna sig att hålla koll på sidan efter spännande nyheter om forskning, konferenser och utvecklingsarbete som vi publicerar regelbundet, säger Annelie Björkhagen Turesson.

Slutligen, vad hoppas ni att sajten ska bidra till?

– Vi vill först och främst att det vi gör ska kunna komma andra till del på ett enkelt sätt. Att sprida vårt arbete och kanske skapa nyfikenhet att komma i kontakt med oss. Det hade varit väldigt spännande om vi dessutom hade blivit ”uppvaktade” av någon som är intresserade av samarbete, säger Jenny Ekblad.