$left
$middle

Nätbaserad undervisning för gymnasier och vuxenutbildning

Malmö stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och ändrar undervisningsform för cirka 15 000 elever i gymnasier, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Från och med torsdag 19 mars övergår all utbildning till fjärr- och distansundervisning.

En handlingsplan för nätbaserad undervisning har tagits fram vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Den bildar ram för skolornas arbete med att implementera fjärr- och distansundervisning. Fokus är elevernas rätt till undervisningstid enligt skollagen.

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att lärare och elever använder sig av informations- och kommunikationsteknik. Eleverna kan ta del av undervisningen oavsett om de befinner sig i det fysiska klassrummet eller i sitt hem.

Distansundervisning innebär att undervisningen inte är bunden till en viss plats eller tid. Genom att använda sig av informations- och kommunikationsteknik delar läraren med sig av sitt undervisningsinnehåll till sina elever, utan att de står i direkt kontakt med varandra i realtid.

De flesta verksamheter använder redan olika digitala verktyg i undervisningen.

Utbildningarna håller stängt under onsdagen för planering av respektive verksamhet. Eftersom utbildningarna har skiftande förutsättningar, kommer lösningarna att variera mellan skolorna även inom samma utbildningsform.

Den förändrade undervisningsformen får konsekvenser för andra verksamheter. Restantagning till utbildningar inom komvux har stoppats. Vägledning inför komvuxstudier pausar sin drop-in-service och hänvisar i stället till telefon, e-post och e-vägledning. Mer information om detta finns på webben.

Här hittar du Malmö stads samlingssida om stadens hantering av händelsen covid-19