$left
$middle

Hållbarhetsrapport 2019: Agenda 2030 i Malmö

Malmö stads Hållbarhetsrapport 2019 är den första hållbarhetsuppföljningen som är strukturerad efter de 17 Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Ambitionen har varit att fånga en bred bild av alla de områden som är centrala för ett Malmö som utvecklas i hållbar riktning. 19 mars antogs rapporten i Malmö stads kommunfullmäktige.

Agenda 2030 erbjuder ett helhetsfokus på samhällsutvecklingen genom att belysa, balansera och koppla samman samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling - social, miljömässig och ekonomisk. Malmö stads hållbarhetsrapport 2019 har dragit nytta av detta helhetsfokus i kartläggning och analyser av stadens viktigaste utmaningar. Fokus är hur hållbar utveckling ser ut på samhällsnivå i Malmö, inte enbart i Malmö stads organisation.

Globala målen

Rapporten belyser många viktiga resultat och lärdomar. Till exempel tydliggörs målkonflikter som uppstår när olika prioriteringar ska mötas. Men analyserna visar också att måluppfyllelse inom hållbarhetsfrågor kan verka självförstärkande, att resultat på ett område ofta också har positiva effekter på andra områden. Analysen ringar dessutom in flera ämnen och sakförhållanden som staden behöver undersöka mer framöver för att stärka arbetet med hållbar utveckling.

Varför görs hållbarhetsrapporten?

Uppdraget att utveckla en hållbarhetsrapport har sitt ursprung i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö (Malmökommissionen) och sedan den första rapporten 2016 har arbetet utvecklats successivt. Tidigare rapporter har följt ett antal utvalda indikatorer kopplat till de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den sociala, miljömässiga och ekonomiska – samt haft en fördjupande del kring ett specifikt tema. Med Hållbarhetsrapport 2019 tas ett första steg mot att anpassa Malmö stads hållbarhetsuppföljning till Agenda 2030.

Dialog och samverkan

Hållbarhetsrapportens syfte är att vara ett arbets- och dialogmaterial för hur stadens förvaltningar, bolag och samarbetspartners tillsammans kan hantera övergripande utmaningar inom hållbar utveckling. I nuvarande form ska rapporten kunna utgöra ett underlag dels för fördjupande analyser under året och dels för Malmö stads budget- och uppföljningsprocess. Vikten av samverkan är ett återkommande tema genom hela rapporten. Eftersom stadens utmaningar är komplexa kan de inte lösas av någon enskild aktör och det krävs satsningar på utökad samverkan både inom Malmö stads organisation och med alla samhällsaktörer i staden.

Läs rapporten!

Fakta om Agenda 2030 och hållbar utveckling

Hållbar utveckling som begrepp etablerades genom den s.k. Brundtlandkommissionen i FN 1987 och syftar till två saker. Dels ett generationsansvar – en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Dels tre dimensioner som måste balanseras och samspela med varandra för att hållbar utveckling ska kunna ske – en social, en miljömässig och en ekonomisk dimension.

FN-resolutionen Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development från 2015 är det mest ambitiösa och bredast erkända ramverket för hållbar utveckling som antagits i världen och innefattar 17 Globala mål som tillvaratar generationsansvaret och de tre dimensionerna av hållbar utveckling i en balanserad och integrerad handlingsplan.

Sedan Agenda 2030 etablerades som globalt ramverk för hållbar utveckling 2015 har en rad politiska beslut i Malmö stad stärkt stadens ambitioner i det övergripande hållbarhetsarbetet. Senast inför budget 2020 har Agenda 2030 arbetats in i målstrukturen och kopplats till kommunfullmäktiges mål och stadens budget.

sv
sv