$left
$middle

Översiktsplanen är på samråd i ny digital form

Ett första utkast till ny översiktsplan för Malmö är på samråd fram till den 22 juni. Under samrådet har Malmöborna möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget, som nu presenteras helt digitalt.

Det pågår en översyn av Malmös översiktsplan. Samhällsutvecklingen går fort och översiktsplanen måste ta höjd för en rad förändringar och trender som påverkar planeringen av staden. För att få en större flexibilitet arbetar Malmö stad med en kontinuerlig översiktsplanering. Det innebär att översiktsplanen ses över varje mandatperiod och justeras i takt med samhällsutvecklingen.

Utgångspunkten för översynen är densamma som när gällande översiktsplan togs fram; att skapa förutsättningar för att Malmö under den kommande tjugoårsperioden ska kunna växa hållbart med omkring
5 000 invånare per år.

Med utblick mot halvmiljonstaden

I uppdraget med den nya översiktsplanen finns de långsiktiga strategierna och prioriterade inriktningarna i Malmös gällande översiktsplan kvar. Fokus är att bygga en attraktiv och ur alla aspekter hållbar stad, att stärka stadens attraktivitet för ett diversifierat näringsliv, att läka samman staden – socialt och fysiskt – och att växa inåt för att värna om resurser.

Översiktsplanen sträcker sig cirka 20 år framåt i tiden, men den nya översiktsplanen kommer även att innehålla en utblick mot Malmö som halvmiljonstad år 2050. Den nya översiktsplanen tar upp möjliga utvecklingsområden för att rymma 160 000 fler Malmöbor.

Samrådet ger möjlighet till insyn och påverkan

Ett första förslag till översiktsplan är på samråd fram till den 22 juni. Under samrådet presenteras delar av översiktsplanen; planstrategin, utbyggnadsstrategin och en övergripande markanvändningskarta. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Utifrån de synpunkter som kommit in utvecklas och konkretiseras förslaget till den senare utställningsperioden. Då presenteras översiktsplanen i sin helhet med de nya planeringsriktlinjerna.

Obs! Vid problem med kartan uppdatera webbläsaren eller prova med en annan webbläsare.

sv
sv