$left
$middle

Vilken sekretess gäller kring covid-19 och andra sjukdomar i förskolan?

Vad kan personalen berätta för vårdnadshavare om någon på förskolan blir sjuk i covid-19 eller någon annan smittsam sjukdom? Förskoleförvaltningen svarar på aktuella frågor om sekretess på förskolan.

Vad gäller om någon på förskolan blir sjuk i covid-19?

Barn, medarbetare och närstående är välkomna till förskolan endast om de är friska och symtomfria. De som är sjuka stannar hemma och tar hand om sig tills de är friska igen samt kontaktar vården vid behov. Efter två dagar utan symtom är barn och medarbetare välkomna tillbaka till förskolan, vilket är vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar. De flesta kommer inte att veta om de har haft covid-19, säsongsinfluensa, en vanlig förkylning eller något annat. Medarbetare är inte heller skyldiga att meddela sin arbetsgivare vilken sjukdom de har eller haft.

Om det ändå skulle komma fram att någon anställd på förskolan har fått covid-19 – ska förskolan då informera vårdnadshavarna om det?

Nej, inte i normalläget, eftersom förskolan då skulle bryta mot offentlighets- och sekretesslagen. En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns minsta risk att det kan skada denne. Övriga medarbetare får inte heller sprida sådana uppgifter om det förmodas leda till betydande skada för kollegan eller kollegans närstående.

Vad gäller om det visar sig att ett barn på förskolan, eller en närstående till ett barn, har fått covid-19?

Då råder stark sekretess. Det betyder att uppgifter om barnets eller den närståendes personliga förhållanden inte får röjas om det finns minsta risk att det kan leda till att barnet eller barnets närstående tar skada.

Kan det finnas skäl att göra undantag från den regeln?

Det kan det göra. Om det är nödvändigt att förskolan röjer uppgifter om enskildas hälsa för att verksamheten ska kunna bedrivas kommer förskolan att göra det. Informationen som lämnas kommer då att vara så begränsad som möjligt. Här behöver behovet av information vägas mot skyddet för den enskilde.

Går det att informera om att covid-19 eller någon annan smittsam sjukdom finns i verksamheten utan att peka ut den som är sjuk?

Ja, åtminstone i stora verksamheter. Men många förskolor är mindre enheter med färre barn och medarbetare. Då kan information om smitta bli väldigt utpekande, inte minst om en eller ett fåtal personer är sjukfrånvarande. Ofta krävs att man gör en helhetsbedömning av en mängd faktorer, däribland verksamhetens utformning, vilken typ av sjukdom det gäller, behovet av information och skyddet för den enskilde.

Offentlighet och sekretess på förskolan

• Vilka uppgifter om en person som får spridas av förskolans chefer och medarbetare regleras bland annat i offentlighets- och sekretesslagen, OSL.
• En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en medarbetares hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns minsta risk att det kan skada medarbetaren. (OSL kapitel 39).
• Medarbetare får inte sprida uppgifter om en kollegas hälsa eller andra personliga förhållanden om det förmodas innebära att kollegan eller dennes närstående tar betydande skada (OSL kapitel 21).
• Varken arbetsgivare eller medarbetare får sprida uppgifter om ett barns hälsa eller andra personliga förhållanden om det finns minsta risk att barnen eller barnets närstående kan ta skada av uppgiftsspridningen (OSL kapitel 23).
• Undantag från sekretessbestämmelserna kan göras om det är nödvändigt för att verksamheten ska kunna genomföras (OSL kapitel 10).
• Observera att patientsekretess enligt OSL kapitel 25 endast gäller inom hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet.

sv
sv