$left
$middle

Redovisning för personalåret 2019

Malmö stads personalredovisning 2019 visar på en fortsatt positiv utveckling inom flera av de nyckeltal som följs upp och analyseras. Såväl personalomsättning som sjukfrånvaro sjunker och andelen heltidsanställda fortsätter att öka.

- Uppföljningen av personalåret 2019 visar på en positiv utveckling inom flera områden. Det pågår ständigt ett arbete i verksamheterna med att förbättra arbetsvillkor och att skapa en god arbetsmiljö. Vi ser att det arbetet ger resultat, även som det så klart också finns utmaningar kvar, säger Carina Tempel, HR-direktör i Malmö stad.

Andelen heltidsanställda och heltidsarbetande ökar

Malmö stad hade i december 2019 26 300 medarbetare. Det är en ökning med cirka 600 medarbetare, jämfört med 2018. Av Malmö stads medarbetare är 89 procent tillsvidareanställda.

Både andelen heltidsanställda och andelen heltidsarbetande har ökat. I december 2019 var närmare 87 procent av alla Malmö stads medarbetare anställda på heltid. Det innebär en ökning med nästan 1,5 procentenhet jämfört med 2018. Andelen timavlönade var 5 procent.

Fortsatt minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron minskade under 2019 med 0,2 procentenheter, till 6,4 procent. En viktig faktor för att öka hälsan är ett närvarande ledarskap. I flera förvaltningar pågår insatser för att öka chefstätheten, stärka stödfunktioner och ledningsorganisationen. Under året minskade antalet medarbetare per chef med 0,8 och den genomsnittliga ledartätheten är nu 18,4 medarbetare per chef.

Ta del av personalredovisningen 2019

malmo.se/redovisning finns personalredovisningen att ta del av i sin helhet.

sv
sv