$left
$middle

Markmiljön undersöks i området Smörkajen

I början av maj påbörjas arbetet med att undersöka markmiljön i den del av Nyhamnen som kallas Smörkajen: Skeppsbron, Ångbåtsbron, Stockholmskajen, området kring den tidigare färjerampen och kvarteret Bylgia. Arbetet pågår under totalt åtta veckor och beräknas vara färdigt i slutet av juni 2020.

Vilket område berörs?

Området som undersöks motsvarar planområdet för Dp 5611 Smörkajen och är uppdelat i fem olika delområden. Först ut av dessa är området längs med Skeppsbrokajen, från Posthusplatsen fram till svängbron. Verksamheten sker på plats varannan vecka under totalt tio veckor. Mellan provtagningsveckorna har staden möjlighet att ställa om ytan som berörs, exempelvis tillfälligt stänga p-platser som ligger vid en provtagningspunkt.

Hur går undersökningen till?

Markmiljöundersökningen görs med hjälp av en borrvagn på larvfötter och flyttar runt mellan olika provtagningspunkter. Provtagningarna utförs av entreprenören COWI, som arbetar på uppdrag av Malmö stad. Det är i genomsnitt en provtagningspunkt per 400 kvadratmeter yta. Borrhålen blir cirka 1 decimeter i diameter och fylls igen efteråt. Även om själva borrhålet är litet behövs utrymme runtomkring maskinen under den tid arbetet pågår.

Vad händer sedan?

Prover skickas för analys allt eftersom de tas. Svar för varje enskilt delområde kommer inom cirka 3 veckor från det att proverna tagits. Dessa sammanställs i en rapport, som kan ligga till grund för en så kallad massahanteringsplan för området. Beroende på vilka halter av olika ämnen som finns inom en viss ruta avgörs om massorna kan behållas eller om de måste köras bort. Utifrån resultatet från undersökningen av markmiljön kan området fortsätta planeras. Det är tätare mellan provtagningarna där ny bebyggelse planeras, glesare på allmän platsmark.

Hur påverkas området av undersökningarna?

Inga p-platser eller platser för angöring försvinner på grund av arbetet, enstaka p-platser stängs tillfälligt av. Maskinen med borren är relativt tystgående och bullrar inte mer än normal trafik. Provtagningarna ger ingen åverkan på fast egendom, utöver mindre borrhål som fylls igen direkt. Detta gäller även befintlig park vid Bylgiahuset.

Provtagning – preliminär ordning

  • v 19 – Skeppsbron
  • v 21 – Ångbåtsbron
  • v 23 – Färjerampen
  • v 25 – Stockholmskajen
  • v 27 – Bylgia
sv
sv