$left
$middle

Så gick det för Malmö stad 2019

Årsredovisningen berättar om 2019 och hur det gått med de mål som kommunfullmäktige satt upp, hur kommunens resurser använts och vilka viktiga händelser som påverkat verksamheten under året.

Bostäder

Malmö har en fortsatt kraftiga befolkningsökning vilket innebär att behovet av bostäder ökar och utbyggnaden fortsätter i flera delar av staden. Hållbarhet står i fokus när den täta staden byggs, vilket ställer krav på utredningar kring luftföroreningar, buller och trafik. För första gången på lång tid visade också kommunens hemlöshetsräkning 2019 på färre hemlösa i den grupp som har svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden. Särskilt positivt är att antalet hemlösa barnfamiljer har minskat.

Sysselsättning

Arbetslösheten har minskat de senaste åren men började öka i slutet av 2019. Särskilt hög är den för grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Viss positiv utveckling ses dock för gruppen unga vuxna för vilka arbetslösheten minskade något under 2019. Fler personer och hushåll har också blivit självförsörjande jämfört med tidigare år.

Utbildning

Malmö har haft en rekordstor elevökning och utbyggnadstakt inom grundskolan. Måluppfyllelsen i årskurs 9 var något lägre än förra året, men för nyanlända elever och elever med okänd bakgrund är den dock betydligt högre. På de högskoleförberedande programmen i gymnasieskolan är andelen elever som når examen oförändrad medan motsvarande andel på yrkesprogrammen ökat något. Familjecentralerna och de öppna förskolorna har varit centrala i arbetet med att nå barn som står utanför förskoleverksamheten.

Trygghet

Arbete för en tryggare stad är ett långsiktigt arbete i samverkan mellan flera aktörer såsom polisen, skolan och socialtjänst. Den faktiska otryggheten minskar i Malmö medan den upplevda otryggheten är fortsatt stor. Staden har under året arbetat med bland annat demokratiarbete, tidiga insatser för barn och unga, arbete mot hatbrott, insatser för en säker trafikmiljö vid skolor och förskolor samt förbättrad belysning.

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till +933 miljoner kr. Kommunen hade ett resultat på 883 miljoner kr vilket innebär ett budgetöverskott med 686 miljoner kr.

Mer om 2019 finns att ta del av på https://malmo.se/arsredovisning

sv
sv