$left
$middle

Grönt ljus för utbyggnad av Carlsgatan

Malmö stads tekniska nämnd godkände under sitt sammanträde den 26 maj 2020 en föreslagen utbyggnad av Carlsgatan i Nyhamnen, sträckan från Lokgatan fram till nytt läge av Tellusgatan. Utbyggnaden innebär bland annat att gatan får fyra körfält, varav två är förberedda för framtida, prioriterad kollektivtrafik och cykelbana.

Carlsgatan behöver byggas ut för att anpassas till ny bebyggelse och ha kapacitet för morgondagens trafikflöden genom Nyhamnen. Det aktuella projektet omfattar, utöver en del av själva Carlsgatan, även ett litet torg på södra sidan av gatan och en del av den så kallade Bangårdsterrassen intill ny bebyggelse vid torgets sydöstra hörn. Gatan får fyra körfält, cykelbana, plats för gående och rader med träd på båda sidor. Fastighets- och gatukontoret har fått i uppdrag att genomföra projektet och arbetet med utbyggnaden beräknas pågå till och med år 2027.

Stora byggprojekt längs med Carlsgatan

Fyra byggprojekt är aktuella längs med Carlsgatan: E.ON.s nya, nordiska huvudkontor på norra sidan av gatan, Domstolsverkets byggnad för Malmös nya tingsrätt och förvaltningsrätt samt två större bostadsprojekt på den södra sidan, längs med bangården. I anslutning till dessa kommer även nödvändiga ledningsarbeten behöva göras i gatan.

Byggprojekten längs med Carlsgatan kommer att kräva trafikavstängningar. För att möjliggöra trafikflöde genom Nyhamnen under byggtiden, kommer en provisorisk väg anläggas i anslutning till Jörgen Kocksgatan samt en markparkering. Både den provisoriska vägen och markparkeringen kan komma till nytta i samband med andra utbyggnadsetapper av Nyhamnen.

sv
sv