$left
$middle

Malmö stad har fördelat extra kulturstöd

Coronapandemin har drabbat kulturlivet hårt. För att motverka de negativa effekterna har Malmö stad anslagit 4 miljoner kronor för extra stöd till det lokala kulturlivet i Malmö. Nu har kulturförvaltningen i Malmö stad fördelat stödet. 

Kulturlivet har på många sätt drabbats hårt av den pågående coronapandemin med bland annat inställda arrangemang, förlorade uppdrag och inkomster. Malmö stad beslutade den 4 juni att avsätta 4 miljoner kronor för att möjliggöra extra stöd till det lokala kulturlivet i Malmö. I slutet av förra veckan fördelade kulturförvaltningen stödet till 21 lokala kulturverksamheter och 88 enskilda kulturskapare i Malmö.

Stödet går både till fristående kulturverksamheter och till arbetsstipendier för professionella kulturutövare i Malmö.

– Genom att fördela stödet till både organisationer och enskilda kulturutövare kan vi bidra till en hållbar kulturell infrastruktur i Malmö och ge utövarna möjligheter till konstnärligt arbete och försörjning under pandemin, säger Jennie Järvå, enhetschef Kulturanalys och Stöd i kulturförvaltningen.

Behovet av stöd har varit stort, bland många välmotiverade ansökningar har organisationer och kulturutövare med stor variation och bredd getts stöd.

– Det som gör Malmös kulturliv så intressant är dess spännvidd. Här finns både spets och bredd och en mylla där nya uttryck växer. I fördelningen har vi sett till denna mångfald och strävat efter en bred fördelning.

Malmö stads stöd ska fungera som ett komplement till andra stödinsatser på lokal, regional och nationell nivå.

sv
sv