$left
$middle

Malmö stad har fördelat extra kulturstöd

Coronapandemin har drabbat kulturlivet hårt. För att motverka de negativa effekterna har Malmö stad anslagit 4 miljoner kronor för extra stöd till det lokala kulturlivet i Malmö. Nu har kulturförvaltningen i Malmö stad fördelat stödet. 

Kulturlivet har på många sätt drabbats hårt av den pågående coronapandemin med bland annat inställda arrangemang, förlorade uppdrag och inkomster. Malmö stad beslutade den 4 juni att avsätta 4 miljoner kronor för att möjliggöra extra stöd till det lokala kulturlivet i Malmö. I slutet av förra veckan fördelade kulturförvaltningen stödet till 21 lokala kulturverksamheter och 88 enskilda kulturskapare i Malmö.

Stödet går både till fristående kulturverksamheter och till arbetsstipendier för professionella kulturutövare i Malmö.

– Genom att fördela stödet till både organisationer och enskilda kulturutövare kan vi bidra till en hållbar kulturell infrastruktur i Malmö och ge utövarna möjligheter till konstnärligt arbete och försörjning under pandemin, säger Jennie Järvå, enhetschef Kulturanalys och Stöd i kulturförvaltningen.

Behovet av stöd har varit stort, bland många välmotiverade ansökningar har organisationer och kulturutövare med stor variation och bredd getts stöd.

– Det som gör Malmös kulturliv så intressant är dess spännvidd. Här finns både spets och bredd och en mylla där nya uttryck växer. I fördelningen har vi sett till denna mångfald och strävat efter en bred fördelning.

Malmö stads stöd ska fungera som ett komplement till andra stödinsatser på lokal, regional och nationell nivå.