$left
$middle

Eldningsförbudet upphävs i Malmö

I samband med sjunkande temperatur och en ökad mängd nederbörd bedöms brandrisken i skog och mark som låg. Därför har Malmö stad beslutat att upphäva eldningsförbudet i Malmö kommun. Dock ska man även i fortsättningen iaktta försigtighet vid grillning och eldning.

Beslutet gäller från och med den 21 augusti 2020.

Bedömningen att häva eldningsförbudet har gjorts i samråd med Räddningstjänsten Syd och Länsstyrelsen Skåne, och utifrån brandriskprognosen. Upphävandet av eldningsförbudet gäller tills annat beslut meddelas.

Malmö stad uppmanar ändå till försiktighet vid eldning och grillning. Se till att ha släckningsutrustning i närheten och den som eldar är även ansvarig för att elden släcks ordentligt. Använd främst fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser.

Mer information om brandrisk och grillning

sv
sv