$left
$middle

Information med anledning av Sydsvenskans granskning av överförmyndar­enheten

Sydsvenskan har publicerat artiklar där överförmyndarenheten i Malmö stad granskas. På måndagens fackliga samverkan beslutades att det ska tillsättas en extern utredning. Detta för att få en opartisk bedömning av situationen på enheten.

I texten nedan belyser vi några av de saker som kommer fram i Sydsvenskans artiklar samt uppgifter vi lämnat till Sydsvenskan men som inte kommit i tryck.

Överförmyndarens uppdrag

På enheten för överförmyndarärenden arbetar medarbetare som handlägger inkomna förfrågningar om att både få och bli god man. Det är dock tingsrätten som beslutar om vem som till slut blir god man. Enheten är en tillsynsmyndighet som granskar de gode männen och förvaltarna, som är skyldiga att årligen lämna in skriftlig redovisning till enheten.

De som arbetar på enheten är alltså inte själva gode män. En god man eller förvaltare gör detta som ett ideellt uppdrag som man får ersättning för.

Enheten för överförmyndarärenden finns inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. Enheten har dock en egen politisk nämnd, överförmyndarnämnden.

Arbetsmiljön på enheten

Enheten för överförmyndarärenden har länge arbetat med att förbättra arbetsmiljön, inte minst utifrån det som kommit fram i de årliga medarbetarenkäterna. Även ledningen ingår i det pågående arbetet, eftersom den är en del av arbetsmiljön.

Personalomsättning

Sydsvenskan har begärt ut personalstatistik från 2017 och framåt. Bakom siffrorna finns både en personalomsättning, där personer slutat för att de gått vidare till nya tjänster eller för att de gått i pension, men det finns även personer som slutat för att de inte vill vara kvar på överförmyndarenheten.

När en medarbetare eller chef slutar kan det innebära en påfrestning för verksamheten – det kan ta tid att hitta en ny medarbetare och arbetsbelastningen på dem som är kvar kan öka. Just nu är arbetsbelastningen på överförmyndaren hög.

Svårigheten att kommentera personalärenden i massmedia

Det är en grundlagsskyddad rättighet att använda sig av sin meddelarfrihet. Det är bärande för vår demokrati. Det är viktigt att kritik mot en arbetsgivare kan lyftas fram öppet. Däremot kan en arbetsgivare, i det här fallet överförmyndarenheten, inte lika fritt kommentera enskilda personalärenden i massmedia. Vissa uppgifter som finns i artikeln i Sydsvenskan går därför inte att bemöta.

Vad tycker de gode männen?

Under 2019 genomfördes en undersökning för att ta reda på vad de gode männen anser om sina förutsättningar för att kunna utföra sina uppdrag och om bemötandet från medarbetare och chefer på enheten. Undersökningen visade att nöjdheten hos de gode männen överlag är stor. Skalan på frågorna i enkäten var 1-5 där 5 var bäst. Det genomsnittliga resultatet låg på 4,21.

Trots detta kan det förstås finnas gode män som ändå inte är nöjda i sina uppdrag. Överförmyndarenheten arbetar med kommunikationen mellan enheten och de gode männen och försöker ständigt förbättra sådant som framkommit som kritik.

Blir de som behöver hjälp lidande?

Det pågår även ett arbete med att se över rutiner för hur ärenden handläggs, så att både de gode männen och dem de är till för (de så kallade huvudmännen) får en rättssäker handläggning.

Överförmyndaren hanterar i nuläget 203 ärenden om eventuellt behov av så kallat ställföreträdarskap (god man och förvaltare). 51 anmälningar kom in till överförmyndaren för mer än tre månader sedan och där det pågår utredning om det finns ett behov, eller att rekrytera en lämplig ställföreträdare om behov finns.

Ljuger överförmyndarenheten med statistik?

Det sätt på vilket enheten för överförmyndarärenden redovisar resultat och statistik för överförmyndarnämnden, har man gjort sedan 2014. Anledningen till att enheten behållit detta system, är att man ska kunna göra jämförelser över tid.

När denna text publicerades första gången på malmo.se förutsatte ledningen att överförmyndarnämnden var medvetna om hur statistiken togs fram och redovisades. Så här stod det i denna text: ”Hur man har tar fram statistiken om slutförda ansökningar om god man har aldrig varit dold, utan varit öppen för alla, inklusive politikerna”.

Sedan dess har det kommit fram uppgifter som visar att hur statistiken tas fram inte varit tillräckligt tydlig för överförmyndarnämnden.

På nämndens sammanträde den 29 oktober diskuterades statistikfrågan och det framfördes önskemål om förändring av underlagen när det gäller uppföljningen av nämndens mål.

Nu arbetar enheten för överförmyndarärenden tillsammans med medarbetare i arbetsmarknads- och socialförvaltningen så att nämnden får ett underlag inför beslut om mål och redovisning av statistik inför år 2021.

sv
sv