$left
$middle

Ny tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö

Hur kan Malmös näringsliv stärkas för att bli en ännu viktigare spelare i rollen som tillväxtmotor i södra Sverige? Nu tillsätts en ny kommission för att stärka företagen och där igenom gynna arbetsmarknaden i Malmö.

Aldrig förr har det funnit så många arbetstillfällen i Malmö. Trots detta är arbetslösheten högre än i riket totalt och pandemisituationen har fått siffrorna att vända nedåt ytterligare. Särskilt bland unga har arbetsmarknaden hårdnat då det har blivit färre jobb inom näringar som annars är öppna för dem.

Vid kommunstyrelsemötet den 14 oktober fattades beslutet att tillsätta en ny tillväxtkommission för ett inkluderande och hållbart Malmö.

En kraftsamling

För tio år sedan inrättades Malmökommissionen – en kommission för ett socialt hållbart Malmö. Kommissionen har satt tydliga avtryck i Malmös utveckling, rönt stor uppmärksamhet internationellt och har nationellt blivit ett föredöme för ett vetenskapligt, strategiskt och sammanhållet arbetssätt för att möta de sociala utmaningarna.

Nu kommer alltså Malmökommissionens efterföljare: Malmö tillväxtkommission.

– Malmöregionen har potential att bli den ledande tillväxtmotorn i landet. Vi vill att företagen ska expandera så att fler Malmöbor får del av jobben som växer fram i den expansiva regionen med Köpenhamn och Hamburg. En sammanslutning med forskare och experter, som samtidigt speglar sammansättningen i Malmö är en god förutsättning för att kommissionen ska bli framgångsrik. Vi har visat förr att vi vill och vågar ta nya grepp för Malmö. Nu kraftsamlar vi igen, säger Micael Nord, Näringslivsdirektör i Malmö.

Malmökommissionen gav kunskap och erfarenhet

Den nya tillväxtkommissionen ska ta avstamp i Malmökommissionens slutsatser och rekommendationer samt bygga på erfarenheterna av dess arbetssätt. Fokus ligger på framtidens näringsliv och arbetsmarknad för Malmö och Malmöregionen, med de nya förutsättningar som uppstår med Fehmarn bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland och en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö.

Tillväxtkommissionen ska sättas samman av forskare, experter och praktiker inom områden som exempelvis företagande och entreprenörskap, innovation, tillväxt och arbetsmarknad. Sammansättningen ska spegla Malmöbornas. Den ska också knyta till sig internationell kompetens.

Beslut om organisering

Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde den 14 oktober stadskontoret i uppgift att återkomma med förslag på ordförande, direktiv, form, budget och tidplan för kommissionens arbete.

Tillväxtkommissionens arbete ska utgå från Agenda 2030 med FN:s globala mål för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

sv
sv