$left
$middle

Antal hemlösa färre än på flera år

Antal hemlösa har inte varit så här få sedan 2014, visar senaste hemlöshetsräkningen som arbetsmarknads- och socialförvaltningen sammanställt och som presenteras av Malmö stads politiker idag. Minskningen är synnerligen stor bland barnfamiljer. En ökad satsning på socialt arbete för hemlösa, förmodas vara en av faktorerna till den positiva trenden.

– Det är mycket glädjande att kunna presentera dessa siffror, som visar på en rejäl minskning av antalet hemlösa. Även om räkningen visar att Malmö fortfarande har många hushåll som saknar en egen bostad, så är det en positiv utveckling som är frukten av ett intensivt arbete som stadens socialarbetare utför, säger Rikard Vroland, chef med ansvar för hemlöshet inom socialtjänsten.

Socialtjänsten arbetar sedan 2018 med ökat fokus på just gruppen hemlösa, vilket förmodas vara en av anledningarna till att hemlösa minskar till antalet. Men det finns fler faktorer som hjälpt till att skapa den goda trenden.

– Förutom att socialtjänsten satsar hårt på gruppen hemlösa, så har staden också stor hjälp av de privata aktörerna på bostadsmarknaden och MKB. De ska ha en stor eloge som hjälper staden i arbetet mot hemlösheten, säger Rebecca Bichis, avdelningschef med ansvar för framtagandet av bostäder. Jag tror även att arbetsmarknadsåtgärder har en betydande roll i detta också, tillägger Rebecca, som menar att en egen försörjning gör det lättare att komma in på bostadsmarknaden.

– Orsakerna till minskningen går inte fastställa enbart utifrån den data som ligger till grund för hemlöshetsräkningen, men som Rikard Vroland och Rebecca Bichis påtalar; socialt arbete, privata fastighetsägarnas lägenheter, MKB samt samarbetet med fastighets- och gatukontoret har spelat en avgörande roll. Det finns förstås fler faktorer t.ex. minskning av kommunmottagna till Malmö, säger Lars G Larsson, analytikern som sammanställt statistiken på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

– Ytterligare en faktor är den ökade satsningen på socialt arbete gällande hemlöshet i kombination med den nya vägledningen, tillägger Lars G Larsson.

Den nya vägledningen från våren 2019 innebär att personer som är hemlösa, av strukturella skäl, i mindre utsträckning kan få kommunala andrahandskontrakt och längre bistånd till boende. Kortvarig hjälp med boende i kombination med bostadsrådgivning och stöd i bostadssökande hjälper istället dessa hushåll att skaffa bostad på egen hand.

– Det sociala arbetet som våra socialarbetare utför spelar en viktig roll för att detta ska lyckas. Bostadrådgivningen är viktig för att hjälpa dessa hushåll att orientera sig på bostadsmarknaden och att vägleda dem i hur man söker boende. Många av våra hemlösa hushåll har aldrig haft någon förankring på bostadsmarknaden och vet inte alltid hur man ska gå till väga för att söka boende, säger Rikard Vroland.

Som med all statistik som baseras på insamlade data finns det alltid en felmarginal, men pålitligheten i kartläggningen kan anses vara hög.

– Siffrorna baseras på de klienter som socialtjänsten kommer i kontakt med. Mörkertalet är de klienter som vi aldrig möter, men rent statistiskt man kan förmoda att mörkertalet är en relativt liten del, säger Lars.

Fakta

Strukturell hemlöshet

De som saknar egen bostad därför att de har ekonomiska förutsättningar som gör det svårt att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden t.ex. skilsmässor, unga vuxna som vill flytta hemifrån men inte har möjlighet, betalningsanmärkningar eller skulder som gör att man inte får ett hyreskontrakt.

Social hemlöshet

Hemlösa personer som har sociala problem i form av missbruk och/eller psykisk ohälsa eller tillhör en socialt utsatt grupp som har särskilda svårigheter att på egen hand finna och behålla ett boende.

Kommunmottagna

Personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller med annat skyddsbehov, samt deras anhöriga, och som befinner sig i kommunen.

Staplar som visar antal vuxna i hemlöshet 2010–2020.

Bild ovan: Antal hemlösa har inte varit så här få sedan 2014, visar senaste hemlöshetsräkningen som arbetsmarknads- och socialförvaltningen sammanställt och som presenteras av politiken idag. (källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad 2020)

Staplar som visar antal barnfamiljer i hemlöshet 2010–2020.

Bild ovan: Minskningen är synnerligen stor bland barnfamiljer. En ökad satsning på socialt arbete för hemlösa, förmodas vara en av faktorerna till den positiva trenden. (källa: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad 2020)

sv
sv