$left
$middle

En ny resursfördelningsmodell på gymnasiet föreslås nu. Foto: Colorbox

Ny modell att fördela resurser föreslås för gymnasieskolorna

Mer resurser ska gå till gymnasieskolor som har många elever med låga betyg. Det är innebörden av en förändring i fördelning av resurser mellan gymnasieskolorna som gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen nu föreslår.

Syftet med den nya modellen är att ge alla skolor förutsättningar att erbjuda utbildningar av lika hög kvalitet. Det ska även stärka gymnasieskolans kompensatoriska uppdrag. Det vill säga att alla elever ska ges goda förutsättningar att nå kunskapskraven oavsett utgångsposition.

Den förändrade modellen innebär inte att mindre pengar fördelas, enbart att medlen kommer att fördelas på ett annorlunda sätt.

Konkret innebär en ny modell att ett antal programpriser[PT1] justeras så att de är i nivå med liknande utbildningar i regionen och i riket i stort. Programpris är belopp som kommunen betalar internt till de egna skolorna med gymnasieprogram. Beloppen varierar beroende på utbildning.

I förslaget justeras de högsta programpriserna ned. Det gäller främst det estetiska programmet med inriktning på musik, som ges på Malmö latinskola. Motsvarande justeras programpriserna upp för några yrkesprogram. Förslaget har tagits fram tillsammans med rektorer på de skolor som berörs mest, för att det i organisationen ska finnas en förståelse och beredskap för eventuella förändringar. 

– Genomlysningen av nuvarande programpriser visar på en orimlighet i fördelningen, där yrkesförberedande program missgynnats, säger förvaltningsdirektör Lars Rehnberg.

I förslaget justeras även nivåerna för den ersättning som skolorna får av staden som kompensation för elever med lågt meritvärde i avgångsbetyg från grundskolan.

– Förslaget innebär att nämnden med en sammanhållen resursfördelningsmodell får ett verktyg att styra resurser med utgångspunkt i kraven på likvärdighet och kompensatoriska prioriteringar, säger Lars Rehnberg.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som gav förvaltningen i uppdrag att se över befintlig modell, tar ställning till förslaget vid sitt sammanträde den 16 december.

sv
sv