$left
$middle

Den politiska ledningen i nio svenska städer signerar de första europeiska klimatkontrakten under en digital ceremoni anordnad av Viable Cities.  Foto: Teodor Axlund

Malmö stad skriver klimatkontrakt

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer. Den 11 december signerades de första klimatkontrakten i Europa av nio svenska städer, fyra svenska myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

- Världen över går städer i bräschen för den gröna omställningen. Genom Klimatkontraktet krokar vi arm med staten för att växla upp flera decenniers framgångsrika arbete lokalt på miljö och klimatområdet, samtidigt som vi sätter fokus på att skapa ett inkluderande och jämlikt Malmö. Genom att ta vara på den lokala kraften och städernas vilja och möjlighet att driva förändring, kan vi långsiktigt nå målen i Parisavtalet och EU:s Green New Deal, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Klimatkontrakt 2030 har tagits fram inom ramen för Malmö stads samarbete med Viable Cities och avtalsparter från nationell nivå är generaldirektörerna på Energimyndigheten, Formas, Vinnova och Tillväxtverket. Med Klimatkontrakt 2030 åtar sig de fyra svenska myndigheterna och Viable Cities att bland annat att se över lagar och regler för att underlätta kommunernas klimatomställning, skapa en nationell plattform som underlättar för kommuner att finansiera klimatåtgärder samt stötta kommuner som ansöker om stöd i EU:s kommande utlysning om klimatneutrala städer 2030.

Malmö stad åtar sig i Klimatkontrakt 2030 att vara en föregångare i klimatarbetet och ska under 2021 bland annat ta fram en klimatinvesteringsplan, utveckla digitala verktyg som kan underlätta beslut om klimatinvesteringar samt arbeta för att öka samverkan mellan Malmö stad och näringsliv, akademi, civilsamhälle och medborgare för att uppnå Malmös klimat- och hållbarhetsmål.

Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer samt Horizon Europe och ger goda möjligheter till ett utvecklat europeiskt samarbete för Malmö stad. Ambitionen är att Sverige som föregångare ska inspirera ett europeiskt Climate City Contract som kan bidra till snabbare omställning.

Läs pressmeddelande från Viable Cities

sv
sv