$left
$middle

Illustrationsvy Sege Park

Hållbarhetsabete i fokus

Sege Park hållbarhetscertifieras enligt CEEQUAL. Certifieringen är ett naturligt led i det hållbarhetsarbete som görs i Sege Park och ett sätt att säkerhetsställa att de högt ställda ambitionerna uppnås.

Sege Park är första projekt inom Malmö stad att hållbarhetscertifieras inom CEEQUAL för den allmän platsmarken – det vill säga för gator, torg, parker och annan allmän plats. CEEQUAL är certifieringssystemet för hållbara projekt inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning och offentliga miljöer.

Varför CEEQUAL?

Certifieringen är ett naturligt led i det hållbarhetsarbete som görs i Sege Park och ett sätt att säkerhetsställa att de högt ställda ambitionerna uppnås.

Certifieringen säkerställer att hållbarhetsfrågorna blir belysta i hela arbetsprocessen; den syftar dessutom till att uppmuntra beställare, projektörer och utförare till att göra mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att öka projektets hållbarhetsprestanda.

För Sege Parks del är detta dessutom ett sätt att belysa alla de krafter som ägnats åt kulturmiljön och bevarandet av byggnader etc.

Hur går det till?

För att ett projekt ska bli certifierat krävs en mängd olika insatser. Projektet poängsätts löpande och får betyg efter hand. En assessor intervjuar olika parter, bevisför och återrapporterar/återkopplar till CEEQUAL.

En viktig hörnsten i detta arbete är att uppmuntra byggherrar och samarbetspartners att hålla ”hållbarhetsflaggan” högt. Alla inblandade måste exempelvis gå en utbildning i CEEQUAL.

sv
sv